Stavebný úrad

Košický samosprávny kraj vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej, zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a  nariaďuje ich odstránenie, vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh, prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov vo veciach stavby mestských dráh, ukladá pokuty za priestupky podľa §108 a za iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach podľa § 109 a  podľa stavebných predpisov.
V rámci tejto kompetencie poskytuje Košický samosprávny kraj nasledovné informácie:

17.04.2024

Rozhodnutie (autoremedúra) na stavbu: „Obchodné centrum Košice, Pri hati“ SO 25.1 Prekládka stožiara – časť Preložka stožiara a úsekového deliča

       
Zverejnenie informácií podľa § 69 odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)a § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. na stavbu : Obchodné centrum Košice, Pri hati“ SO 25.1 Prekládka stožiara – časť Preložka stožiara a úsekového deliča.
 
10.04.2024

Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 4 zákona č. 50/1976 Zb.

       
Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 19 – UČS 19a, UČS19b, UČS 20, UČS 21“.
 
28.03.2024

Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb.

       
Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na stavbu: „Modernizácia električkového depa DPMK“.
 
07.02.2024

Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb.

       
Zverejnenie informácií podľa § 58a odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) na stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. Etapa, časť – UČS 16“.
 
23.01.2024

Zverejnenie informácií podľa § 69 odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 38 zákona č. 24/2006 Z. z.

       
Zverejnenie informácií podľa § 69 odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)a § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. na stavbu : Obchodné centrum Košice, Pri hati“ SO 25.1 Prekládka stožiara – časť Preložka stožiara a úsekového deliča.
 

Archív už neaktuálnych oznamov stavebného úradu

      

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.10.2015 14:43
Upravené: 05.06.2018 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001