Kompetencie a legislatíva

Kompetencie KSK v oblasti kultúry

Činnosť KSK je zameraná na koordináciu, aktivizáciu a hospodársko-riadiace aktivity v oblasti:

 • uchovávania kultúrnych hodnôt a dokumentov kultúrneho dedičstva nášho národa prostredníctvom múzeí
 • prezentácie výtvarného a umeleckého života v minulosti i v súčasnosti prostredníctvom Galérie umelcov Spiša a galerijných úsekov múzeí
 • uchovávania a prezentácie ľudových tradícií, na rozvoji miestnej kultúry a záujmovo umeleckej činnosti v podmienkach miest a obcí samosprávneho kraja v podmienkach osvetových stredísk
 • rozvoja divadelnej činnosti a divadelnej kultúry s osobitným zreteľom na vytváranie podmienok pre rozvoj divadelnej kultúry národnostných menšín (Divadlo Thália v Košiciach, Divadlo Romathan v Košiciach)
 • rozvoja siete verejných knižníc so zreteľom na podporu zavádzania nových informačných zariadení a ich elektronizácie
 • vytvárania podmienok pre prehlbovanie vedecko-technických poznatkov a výskumnej činnosti v oblasti astronómie

Právne normy v oblasti kultúry

 • zákon o výkone práce vo verejnom záujme (552/2003 Z. z.)
 • zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.)
 • zákon o divadelnej a hudobnej činnosti (103/2014 Z. z.)
 • zákon o kultúrno-osvetovej činnosti (189/2015 Z. z.)
 • zákon o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty (206/2009 Z. z.)
 • zákon o knižniciach (126/2015 Z. z.)
 • Autorský zákon (185/2015 Z. z.)
 • zákon o verejných kultúrnych podujatiach (96/1991 Zb.)
 • zákon o ochrane pamiatkového fondu (49/2002 Z. z.)
 • zákon o digitálnom vysielaní (220/2007 Z. z.)
 • zákon o štátnom jazyku (270/1995 Z. z.)
 • zákon o Rozhlase a televízii Slovenska (532/2010 Z. z.)
 • zákon o umeleckých fondoch (13/1993 Z. z.)
 • zákon o Fonde na podporu umenia (284/2014 Z. z.)
 • zákon o Audiovizuálnom fonde (516/2008 Z. z.)

 

Interná legislatíva KSK v oblasti kultúry

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Zuzana Bobríková
Vytvorené: 14.06.2013 11:18
Upravené: 15.11.2016 12:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo