Kompetencie a legislatíva

Kultúrne zariadenia KSK sú silné, efektívne a mienkotvorné inštitúcie s kvalitnými kultúrnymi službami, so stabilizovanými nárokmi na rozpočet z verejných zdrojov a prosperujúce zo zdrojov kultúrneho turizmu a kreatívneho priemyslu“

Kompetencie KSK v oblasti kultúry

Činnosť KSK je zameraná na riadenie, koordináciu, aktivizáciu a hospodárske aktivity v oblasti:

 • uchovávania kultúrnych hodnôt a dokumentov kultúrneho dedičstva prostredníctvom muzeálnej činnosti
 • prezentácie výtvarného a umeleckého života v minulosti i v súčasnosti v galériách
 • uchovávania a prezentácie ľudových tradícií, miestnej kultúry a záujmovo umeleckej činnosti v podmienkach miest a obcí samosprávneho kraja zároveň s využitím potenciálu osvetových stredísk a kultúrnych centier
 • rozvoja divadelnej činnosti a divadelnej kultúry s osobitným zreteľom na vytváranie podmienok pre rozvoj divadelnej kultúry národnostných menšín
 • rozvoja siete verejných knižníc so zreteľom na podporu zavádzania nových informačných  technológií a digitalizácie
 • vytvárania podmienok pre prehlbovanie vedecko-technických poznatkov a výskumnej činnosti v oblasti astronómie

Komplexná správa a manažment kultúrnych zariadení zahŕňa personálne, finančné, organizačné, projektové a odborno-metodické riadenie.

Právne normy v oblasti kultúry

 • zákon o výkone práce vo verejnom záujme (552/2003 Z. z.)
 • zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.)
 • zákon o divadelnej a hudobnej činnosti (103/2014 Z. z.)
 • zákon o kultúrno-osvetovej činnosti (189/2015 Z. z.)
 • zákon o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty (206/2009 Z. z.)
 • zákon o knižniciach (126/2015 Z. z.)
 • Autorský zákon (185/2015 Z. z.)
 • zákon o verejných kultúrnych podujatiach (96/1991 Zb.)
 • zákon o ochrane pamiatkového fondu (49/2002 Z. z.)
 • zákon o digitálnom vysielaní (220/2007 Z. z.)
 • zákon o štátnom jazyku (270/1995 Z. z.)
 • zákon o Rozhlase a televízii Slovenska (532/2010 Z. z.)
 • zákon o umeleckých fondoch (13/1993 Z. z.)
 • zákon o Fonde na podporu umenia (284/2014 Z. z.)
 • zákon o Audiovizuálnom fonde (516/2008 Z. z.)
 • Zákon č. 138/2017 Z. z.o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Interná legislatíva KSK v oblasti kultúry

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 14.06.2013 11:18
Upravené: 28.01.2021 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001