Koncepčné a iné dokumenty

„Tradície inšpirujú inovácie

Kultúrna politika KSK je v súčasnosti postavená na realizácii niekoľkých vzájomne prepojených programov, ktoré priamo reagujú na špecifické problémy kraja. Nosné rozvojové programy:

 • Regionálna kultúrna identita
 • Kultúrny turizmus (vrátane programu Terra Incognita)
 • Kreatívny priemysel – participácia na rozvoji kreatívnej ekonomiky v regióne
 • Optimalizácia kultúrnych zariadení
 • Obnova kultúrneho dedičstva

Základné princípy zamerania rozvoja kultúry a jednotlivé programy budú podrobnejšie definované v aktuálne rozpracovanej Koncepcii rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji na obdobie 2019 – 2023.


Stratégia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji do roku 2013

Kultúra a kultúrno-výchovná činnosť ako jedna z dominantných zložiek ľudskej činnosti je orientovaná i v podmienkach  Košického samosprávneho kraja na tvorbu a upevňovanie vzťahu jeho občanov k hodnotám materiálnej a duchovnej oblasti, na rozvoj ich vzťahu k tradičnej ľudovej kultúre, k historickému odkazu našich predkov, k možnostiam ďalšieho vzdelávania a rozvoja informatizácie prostredníctvom činnosti knižníc, k dramatickému umeniu a k ich získavaniu pre zapájanie sa do voľnočasových aktivít.
Od 1. apríla 2002, kedy sa de fakto uskutočnil legislatívny prechod 22 organizácií kultúry zo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov na základe zákona č.416/2001 Z.z. nebola na úrovni Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja prerokovaná ucelená koncepcia a strategické zámery rozvoja kultúry.
V rokoch 2003 a 2004 bol na úrovni odboru kultúry KSK pripravený na rokovanie Zastupiteľstva KSK materiál, ktorý monitoroval aktuálny stav rozvoja kultúry v kraji, jej slabé stránky, možnosti, príležitosti i možné hlavné smery jej ďalšieho rozvoja pod názvom „Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji.“ Z dôvodu nesúladu koncepčných cieľov a predstáv vtedajších členov komisie kultúry nebol uvedený materiál predmetom rokovania komisie kultúry KSK.      
V snahe upraviť východiskový koncepčný a monitorovací rámec rozvojových možností a podmienok udržateľného rozvoja kultúry bol predkladaný materiál pod názvom „Stratégia rozvoja kultúry v podmienkach Košického samosprávneho kraja“ spracovaný v spolupráci Regionálnej agentúry na podporu rozvoja Košického samosprávneho kraja v úzkej súčinnosti s odborom kultúry KSK. Je výsledkom konzultácie názorov kompetentných zástupcov inštitúcií kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry SR, ale i zástupcov zainteresovaných aktérov kultúry z radov neziskových inštitúcií a občianskych združení, ktorí tvoria podstatnú a nezanedbateľnú skupinu organizátorov kultúrneho a spoločenského života občanov Košického samosprávneho kraja

Stratégia rozvoja kultúry v podmienkach KSK bola prijatá na 19. zasadnutí zastupiteľstva KSK 27. augusta 2008 v nasledovnej podobe:

Tradičná ľudová kultúra

Tradičná ľudová kultúry je neoddeliteľnou súčasťou kultúry každého národa, tvorí jeho kultúrne dedičstvo a predstavuje pretrvávanie národnej identity v kultúrnej pospolitosti krajín Európskej únie. Košický samosprávny kraj hlavné ciele v tejto oblasti zabezpečuje prostredníctvom kultúrnych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, predovšetkým osvetových zariadení a kultúrnych centier pre osvetovú činnosť. Krajskú pôsobnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, vrátane dominantného kultúrneho segmentu  tradičnej ľudovej kultúry  vykonáva pre samosprávny kraj od roku 2015  Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré zabezpečuje komplex aktivít s dôrazom na metodiku a vzdelávanie širokej a laickej verejnosti s prioritou na tanečný folklór. Rozmanitosť činností a podujatí v oblasti tradičnej ľudovej kultúry z pohľadu krajskej pôsobnosti predstavuje v kocke informačná brožúra vybraných aktivít tradičnej ľudovej kultúry v regiónoch KSK.


Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru

Cieľom Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru na roky 2008 - 2015 je vytvoriť priestor a podmienky preto, aby sa ľudová kultúra zachovala vo svojom prirodzenom prostredí a v kultúrnom vedomí obyvateľstva. Koncept materiálu bol  konzultovaný s rozhodujúcimi aktérmi siete a o ich opodstatnené pripomienky bol doplnený. Stav signalizuje naliehavú potrebu zlepšiť komplexnú starostlivosť a prijať opatrenia garantujúce ich dôslednú realizáciu. Zámery, úlohy a opatrenia sú orientované na splnenie cieľa, korešpondujúce so zámermi Stratégie rozvoja kultúry KSK, a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru na Slovenska. Predpoklad ich úspešnej realizácie vidíme v jednotnom postupe zainteresovaných rezortov a operátorov, vo vytvorení inštitúcie pre koordináciu činnosti,  systému efektívnych nástrojov motivácie a podpory, ktoré budú garantovať zachovanie a trvaloudržateľný rozvoj tradičnej ľudovej kultúry v kraji.

 • Podpora starostlivosti o autentickú ľudovú kultúru
 • Zabezpečenie kofinancovania projektov
  Dom tradičnej ľudovej kultúry KSK a domy TĽK v regiónoch
  Jednotná koncepcia vzdelávania v oblasti TĽK
  Prezentácia  TĽK v rámci EÚ
 • Rozšírenie organizačných štruktúr regionálnych osvetových zariadení KSK o vybrané  kolektívy a aktivity
 • Dobudovanie etnografických referátov múzeí KSK
 • Systémová podpora materiálno-technickej základne TĽK
 • Inventarizácia, elektronická dokumentácia TĽK a ich sprístupnenie verejnosti
 • Oživenie činnosti regionálnych knižníc a múzeí zberateľskou a edičnou činnosť v oblasti ľudovej slovesnosti a  regionálnej histórie
 • Zameranie osvetovej činnosti na regionálnu históriu, budovanie  povedomia príslušnosti a hrdosti k rodisku, regiónu a vlasti.

Nástroje na zabezpečenie plnenia úloh koncepcie TĽK

1. Inštitucionálne:

 • regionálne  kultúrne inštitúcie KSK
 • samosprávy miest a obcí
 • subjekty rezortu školstva
 • mimovládne organizácie a folklórne kolektívy v oblasti TĽK

2. Finančné:


Záujmovo-umelecká činnosť

„Záujmovú umeleckú činnosť (ZUČ) môžeme charakterizovať ako dobrovoľnú neprofesionálnu tvorivú činnosť detí, mládeže i dospelých rozvíjanú v oblasti určitého umeleckého odboru.“ Týmito slovami  začíname popis širokého spektra podujatí v brožúrke o krajských postupových súťažiach záujmovo-umeleckej činnosti v Košickom samosprávnom kraji.

Postupové súťaže majú vo všeobecnosti tri úrovne (stupne) – súťažné kolá regionálne, krajské a celoštátne. Vyhlasovateľom celoštátnych súťaží je:

 • so všeobecným osvetovým zameraním Národné osvetové centrum v Bratislave,
 • so špecializovaným osvetovým zameraním  Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Na celoštátne súťaže  sa viažu krajské postupové súťaže, organizátorom ktorých sú v našom kraji  jednotlivé osvetové zariadenia podľa charakteru dobrovoľnej neprofesionálnej tvorivej činnosti.

V informačnej brožúrke s názvom „Krajské súťaže záujmovo-umeleckej činnosti v Košickom samosprávnom kraji“ sú zhrnuté okrem širokej palety aktivít (ktoré zabezpečujú prevažne zariadenia pre kultúrno-osvetovú činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so všeobecným i so špecializovaným osvetovým zameraním) aj  výsledky o úspešnosti talentov z nášho regiónu na celoštátnych súťažiach, ale aj na medzinárodnej scéne dobrovoľnej ne

Záujmová umelecká činnosť - výsledky krajských súťaží 2018

Štandardizácia regionálnych knižníc

 • Uznesením Vlády SR č. 943/2008 bola schválená Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013, korešpondujúca so zámermi Stratégie informatizácie spoločnosti. Vláda SR odporučila predsedom samosprávnych krajov, aby vo svojej územnej pôsobnosti zabezpečili činnosť verejných knižníc a rozvoj knižnično-informačných služieb.
 • Odbor kultúry a cestovného ruchu zapracoval ciele a úlohy Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do Stratégie rozvoja kultúry KSK na roky 2008 – 2013, ktorú Zastupiteľstvo KSK schválilo uznesením číslo 484/2008. Následne odbor zadal Agentúre regionálneho rozvoja KSK spracovanie Návrhu štandardov a výkonnostných indikátorov knižníc a knižnično-informačných služieb pre knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK s východiskami pre stratégiu ich rozvoja na roky 2010-2015. Pri spracovaní tohto návrhu sa vychádzalo z Analýzy výkonov a daností knižníc v pôsobnosti KSK, kde sa posúdili výsledky a ukazovatele dosiahnuté regionálnymi knižnicami v rokoch 2005 - 2009 a taktiež prebehlo ich porovnanie s výsledkami a ukazovateľmi knižníc iných krajov (s rovnakým počtom obyvateľov miest a regiónov). Prebehla tiež Analýza trendov knižničných služieb v EÚ a vo svete. Pri získavaní potrebných údajov pomohol aj krátky dotazníkový prieskum v regionálnych knižniciach KSK.
  Zámerom zadania bolo:
  a) získať:
  • objektívnu komplexnú analýzu súčasného stavu knižníc,
  • porovnanie výkonov knižnično-informačných služieb s regionálnymi knižnicami v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov SR,
  • informácie o trendoch rozvoja knižníc v EU
  • východiska pre zabezpečenia rozvoja knižníc na nasledujúce obdobie.
  b) navrhnúť opatrenia pre skvalitnenie ich činnosti, aby sa mohli transformovať na kooperatívne knižnično-informačné jednotky kompatibilné s knižnično-informačným systémom SR a celosvetovými informačnými sieťami.
 • Analytická časť materiálu je spracovaná z rozborov regionálnych knižníc za roky 2005-2009 a je súčasťou priloženej správy. Merateľné výkony boli porovnané s výkonmi regionálnych verejných knižníc v SR a štandardami odporúčanými Metodickým pokynom MK SR č. 1669/2010-10/7472, a po zohľadnení súčasného krajského priemeru slúžia ako pre štandardizáciu výkonov (normy). Na základe uvedeného bol spracovaný návrh opatrení, vrátane zavedenia Návrhu štandardov a indikátorov knižnično-informačných služieb.
 • Štandardizácia regionálnych knižníc - strategický materiál Apríl 2011 - dokument vo formáte PDF 47 KB
 • Uznesenie č. 236/2011 - Zastupiteľstvo KSK na 9. zasadnutí dňa 18. apríla 2011 schválilo strategický materiál Štandardizáciu regionálnych knižníc.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Marcel Lacko
Vytvorené: 14.06.2013 11:24
Upravené: 21.01.2019 11:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...