Stratégia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji do roku 2013

Kultúra a kultúrno-výchovná činnosť ako jedna z dominantných zložiek ľudskej činnosti je orientovaná i v podmienkach  Košického samosprávneho kraja na tvorbu a upevňovanie vzťahu jeho občanov k hodnotám materiálnej a duchovnej oblasti, na rozvoj ich vzťahu k tradičnej ľudovej kultúre, k historickému odkazu našich predkov, k možnostiam ďalšieho vzdelávania a rozvoja informatizácie prostredníctvom činnosti knižníc, k dramatickému umeniu a k ich získavaniu pre zapájanie sa do voľnočasových aktivít.
Od 1. apríla 2002, kedy sa de fakto uskutočnil legislatívny prechod 22 organizácií kultúry zo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov na základe zákona č.416/2001 Z.z. nebola na úrovni Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja prerokovaná ucelená koncepcia a strategické zámery rozvoja kultúry.
V rokoch 2003 a 2004 bol na úrovni odboru kultúry KSK pripravený na rokovanie Zastupiteľstva KSK materiál, ktorý monitoroval aktuálny stav rozvoja kultúry v kraji, jej slabé stránky, možnosti, príležitosti i možné hlavné smery jej ďalšieho rozvoja pod názvom „Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji.“ Z dôvodu nesúladu koncepčných cieľov a predstáv vtedajších členov komisie kultúry nebol uvedený materiál predmetom rokovania komisie kultúry KSK.      
V snahe upraviť východiskový koncepčný a monitorovací rámec rozvojových možností a podmienok udržateľného rozvoja kultúry bol predkladaný materiál pod názvom „Stratégia rozvoja kultúry v podmienkach Košického samosprávneho kraja“ spracovaný v spolupráci Regionálnej agentúry na podporu rozvoja Košického samosprávneho kraja v úzkej súčinnosti s odborom kultúry KSK. Je výsledkom konzultácie názorov kompetentných zástupcov inštitúcií kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry SR, ale i zástupcov zainteresovaných aktérov kultúry z radov neziskových inštitúcií a občianskych združení, ktorí tvoria podstatnú a nezanedbateľnú skupinu organizátorov kultúrneho a spoločenského života občanov Košického samosprávneho kraja

Stratégia rozvoja kultúry v podmienkach KSK bola prijatá na 19. zasadnutí zastupiteľstva KSK 27. augusta 2008 v nasledovnej podobe:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 14.06.2013 11:24
Upravené: 17.04.2020 11:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001