Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných na Úrade Košického samosprávneho kraja podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch.

Pre oblasť sociálnych služieb

Položka v prílohe zákona Názov poplatku Výška poplatku
34a Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb 66,- €
34a Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb 10,- €
34a Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb 5,- €
34a Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb 33,- €

Podrobnosti sú uvedené v usmernení č. 1/2017.

Pre oblasť zdravotnej starostlivosti a farmácie

Položka v prílohe zákona Názov poplatku Výška poplatku Výška poplatku pri elektronickom podaní
150 Vydanie povolenia pre fyzickú osobu 80,- € 40,- €
150 Vydanie povolenia pre právnickú osobu 500,- € 430,- €
150 Zmena povolenia 50,- € 25,- €
150 Vyhotovenie duplikátu povolenia 10,- € 5,- €

Podrobnosti sú uvedené na samostatnej stránke.

Pre oblasť dopravy

Položka v prílohe zákona Názov poplatku Výška poplatku
60a písm. a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu 100,- €
60a písm. a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre fyzickú osobu 30,- €
60a písm. e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre právnickú osobu 30,- €
60a písm. e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre fyzickú osobu 10,- €
60a písm. i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10,- €
61 Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 30,- €
61 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby pre právnickú osobu 50,- €
61 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby pre fyzickú osobu 20,- €
61 Žiadosť o povolenie terénnych úprav pre právnickú osobu 100,- €
61 Žiadosť o povolenie terénnych úprav pre fyzickú osobu 20,- €
61 Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 100,- €
61 Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 20,- €
75 písm. a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráh 6,50 €
75 písm. b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla 3,- €
79 písm. a) bod 2. Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 85,- €
79 písm. b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) 42,50 €
79 písm. d) Schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny 15,- €
89 písm. a) bod 3 Vydanie povolenia na prevádzkovanie električkovej dráhy, trolejbusovej dráhy a siete týchto dráh 500,- €
89 písm. b) bod 3 Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy na sieti električkových dráh trolejbusových dráh 300,- €
89 písm. d) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii na prevádzkovanie dopravy na dráhe 66,- €
89 písm. e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie 6,50 €
89 písm. f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa 33,- €

Sadzby zohľadňujúce predpokladaný rozpočtový náklad stavby

Položka v prílohe zákona Názov poplatku Predpokladaný rozpočtový náklad Výška poplatku
60 písm. g) Žiadosť o stavebné povolenie na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane
nad 10 000 000 eur
100,- €
200,- €
300,- €
400,- €
600,- €
1000,- €
62a písm. g) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane
nad 10 000 000 eur
60,- €
120,- €
250,- €
400,- €
530,- €
660,- €

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.10.2017 10:00
Upravené: 07.11.2017 12:57