Politika participácie verejnosti na rozhodovaní samosprávy

Obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má v obci trvalý pobyt má právo voliť alebo byť volený do zastupiteľstva a za predsedu, hlasovať v  referende za podmienok stanovených zákonom a byť volený do orgánov samosprávneho kraja v zmysle zákonných podmienok a prekážok výkonu volebného práva.

Košický samosprávny kraj v súlade s právnym poriadkom SR umožňuje svojim obyvateľom podieľať sa na kontrole a rozhodovaní nasledovnými spôsobmi:

  • Podávať petície v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, kde má každý právo sám alebo s inými sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami obracať na orgány verejnej moci, kde medzi orgány verejnej moci v rozsahu svojej pôsobnosti a kompetencie patrí aj samosprávny kraj.
  • Podávať sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach, ktorou sa môže fyzická osoba domáhať ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej moci alebo poukázať na konkrétne nedostatky, porušenia právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy, v prípade samosprávneho kraja napr. všeobecne záväzné nariadenia.
  • Poskytuje informácie v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
  • Sprístupňuje zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja verejnosti, zverejnením výstupov zastupiteľstiev. Zverejňuje online prenosy, zvukové záznamy, materiály a zápisnice zo zasadnutí Zastupiteľstva KSK.
  • Zverejňuje pozvánky a zápisnice z rokovaní komisií Zastupiteľstva KSK, termíny rokovaní komisií, plány úloh komisií.
  • Zverejňuje a umožňuje pripomienkovanie návrhov VZN.
  • Zverejňuje na svojej úradnej tabuli výsledky vybavenia petícií.
  • Zverejňuje kontaktné údaje predsedu kraja, podpredsedov kraja, poslancov Zastupiteľstva KSK ak na ich zverejnenie udelili súhlas v zmysle zákona 18/2018 Z. z., riaditeľa úradu Košického samosprávneho kraja, riaditeľa kancelárie predsedu a ostatných zamestnancov.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

PhDr. Anna Heribanová
vedúca oddelenia organizačného, protokolu a zahraničných vzťahov
tel.: 055 7268 200
E-mail: anna.heribanova@vucke.sk

JUDr. Patrícia Uhrínová
prijímanie sťažností
tel.: 055 7268 139
E-mail: patricia.uhrinova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.09.2019 15:27
Upravené: 07.02.2024 15:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001