Politika prístupu k informáciám

Košický samosprávny kraj zverejňuje povinne na svojom webovom sídle podľa § 5 ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné informácie:

  • spôsob zriadenia samosprávneho kraja, právomoc, kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
  • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
  • miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutí  samosprávneho kraja, - toto nemáme zverejnené
  • postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt , ktoré je nutné dodržať,
  • prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií výkladových stanovísk, podľa ktorých samosprávny kraj koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k samosprávnemu kraju
  • sadzobník správnych poplatkov a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Detailné informácie nájdete tu: https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/

Zverejnenie informácií:

KSK v záujme zvýšenia transparentnosti zverejňuje na svojej stránke aj nasledovné informácie:

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

PhDr. Anna Heribanová
vedúca oddelenia organizačného, protokolu a zahraničných vzťahov
tel.: 055 7268 200
E-mail: anna.heribanova@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.09.2019 15:54
Upravené: 16.05.2023 15:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine