Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP)

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 232/2014 zo dňa 14. mája 2014 určila Košický samosprávny kraj ako jeden zo sprostredkovateľských orgánov pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP (RO pre IROP) poveril Košický samosprávny kraj, aby v zmysle § 4 písm. a) bod 2 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytnutom z EŠIF vykonával v mene a na účet RO časť jeho úloh v súlade s čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia č. 1303/2013 v spojení s § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z.z o príspevku poskytnutom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Právomoci a povinností KSK

sú definované v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16. februára 2016 (ďalej len „Zmluva), Dodatku č. 1 k Zmluve, Dodatku č. 2 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom.

K plneniu delegovaných úloh vytvoril KSK vo svojej organizačnej štruktúre k 1. januáru 2016 SO pre IROP, ktorý je personálne vybudovaný na administratívnych kapacitách SO/RO pre ROP pôsobiacich v KSK v programovom období 2007 – 2013 pri implementácii Regionálneho operačného programu. SO pre IROP je začlenený pod predsedom KSK, čím je zabezpečené oddelenie výkonu úloh KSK povereného ako poskytovateľa od úloh prijímateľa, ktoré sa vykonávajú v štruktúre pod riaditeľom Úradu KSK. V organizačnej štruktúre SO pre IROP sú vytvorené 2 referáty – referát riadenia a koordinácie a referát implementácie projektov.

SO pre IROP vykonáva časť úloh riadiaceho orgánu pri implementácii troch prioritných osí IROP a ich špecifických cieľov:

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
 • Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
 • Prioritná os 7 - REACT-EÚ

Rozsah činností vykonávaných SO pre IROP na základe Zmluvy je v oblastiach:              

 • Programovanie, kde SO zabezpečuje:
  • Tvorbu a aktualizáciu riadiacej dokumentácie (Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020, opisy systémov riadenia a kontroly pre IROP, manuál procedúr SO pre IROP a iné);
  • Tvorbu a aktualizáciu riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov (indikatívny harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov, výzvy na predkladanie projektových zámerov v jednotlivých špecifických cieľoch a iné).
 • Monitorovanie a hodnotenie, kde SO zabezpečuje pravidelné monitorovanie implementácie príslušných špecifických cieľov IROP a jednotlivých projektov, sledovanie a vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov na úrovni RIÚS a iné.
 • Implementácia projektov, kde SO zabezpečuje príjem projektových zámerov, administratívne overovanie, posudzovanie projektových zámerov v zmysle ustanovení § 18 zákona o príspevku z EŠIF, vydávanie hodnotiacej správy, implementáciu schválených projektov, administráciu zmenových konaní, vykonávanie administratívnej kontroly žiadostí o platbu a kontroly na mieste projektov, administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania v implementovaných projektoch, monitorovanie projektov počas ich realizácie a následné monitorovanie ich udržateľnosti (výročná/záverečná/následná monitorovacia správa projektu) a iné.
 • Audity, kontroly a certifikačné overovania, kde SO zabezpečuje činnosti spojené s realizáciou všetkých auditov, kontrol, certifikačných overovaní a poskytuje súčinnosť všetkým kontrolným orgánom na národnej a európskej úrovni a iné.
 • Informovanie a komunikácia, kde SO zabezpečuje činnosti spojené s požiadavkami na informovanie a komunikáciu v súlade s právnymi dokumentmi pre IROP.
 • Iné prierezové činnosti, kde SO zabezpečuje definované úlohy v rámci implementácie EŠIF a vykonávania integrovaných územných investícií podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 a IROP, zabezpečuje činnosť sekretariátu Rady Partnerstva pre RIÚS Košického kraja a iné.

IROP - Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len  IROP) predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 - 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014. Globálnym cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, najmä k udržateľnému a inkluzívnemu rastu a reflektujúc potreby konkrétnych regiónov smeruje k:

 • rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území
 • a rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni ako predpokladu znižovania prehlbovania medzi a vnútroregionálnych rozdielov prostredníctvom zabezpečenia
 • efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných z miestnej a regionálnej úrovne
 • a efektívneho využitia vnútorných zdrojov regiónov s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti a kvality života obyvateľov

Riadiacim orgánom pre IROP je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, www.mirri.gov.sk . Úlohu Centrálneho koordinačného orgánu plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky , www.mirri.gov.sk

Podrobnejšie informácie získate na : SO pre IROP

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 02.01.2020 15:29
Upravené: 22.02.2024 08:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001