Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP)

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 232/2014 zo dňa 14. mája 2014 určila Košický samosprávny kraj ako jeden zo sprostredkovateľských orgánov pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP (RO pre IROP) poveril Košický samosprávny kraj, aby v zmysle § 4 písm. a) bod 2 zákona č. 292/2014 Z.z o príspevku poskytnutom z EŠIF vykonával v mene a na účet RO časť jeho úloh v súlade s čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia č. 1303/2013 v spojení s § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z.z o príspevku poskytnutom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Právomoci a povinností KSK sú definované v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16. februára 2016 (ďalej len „Zmluva).

K plneniu delegovaných úloh vytvoril KSK vo svojej organizačnej štruktúre k 1. januáru 2016 SO pre IROP, ktorý je personálne vybudovaný na administratívnych kapacitách SO/RO pre ROP pôsobiacich v KSK v programovom období 2007 – 2013 pri implementácii Regionálneho operačného programu. SO pre IROP je začlenený pod predsedom KSK , čím je zabezpečené oddelenie výkonu úloh KSK povereného ako poskytovateľa od úloh prijímateľa, ktoré sa vykonávajú v štruktúre pod riaditeľom Úradu KSK. V organizačnej štruktúre SO pre IROP sú vytvorené 2 referáty – referát riadenia a koordinácie a referát implementácie projektov.

K 1.7.2024 bol SO pre IROP zrušený

SO pre IROP vykonáva časť úloh riadiaceho orgánu pri implementácii štyroch prioritných osí IROP a ich špecifických cieľov:

  • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch:

Špecifický cieľ 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému,
Špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy,
Špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

  • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám:

Špecifický cieľ 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej  úrovni,
Špecifický cieľ 2.1.2 - Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti,
Špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl,
Špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl,
Špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

  • Prioritná os. č. 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie:

Špecifický cieľ 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie,
Špecifický cieľ 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Prioritná os č. 7 - REACT-EÚ:

Špecifický cieľ 7.1. - Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Špecifický cieľ 7.2. - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Špecifický cieľ 7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach - Špecifický cieľ č. 7.6 - Predprojektová príprava


Rozsah činností vykonávaných SO pre IROP na základe Zmluvy je v oblastiach:
a) Programovanie, kde SO zabezpečuje:
I. Tvorbu a aktualizáciu riadiacej dokumentácie (Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020, opisy systémov riadenia a kontroly pre IROP, manuál procedúr SO pre IROP a iné);
II. Tvorbu a aktualizáciu riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov (indikatívny harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov, výzvy na predkladanie projektových zámerov v jednotlivých špecifických cieľoch a iné)
b) Monitorovanie a hodnotenie, kde SO zabezpečuje pravidelné monitorovanie implementácie príslušných špecifických cieľov IROP a jednotlivých projektov, sledovanie a vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov na úrovni RIÚS a iné.
c) Implementácia projektov, kde SO zabezpečuje príjem projektových zámerov, administratívne overovanie, posudzovanie projektových zámerov v zmysle ustanovení § 18 zákona o príspevku z EŠIF, vydávanie hodnotiacej správy, implementáciu schválených projektov, administráciu zmenových konaní, vykonávanie administratívnej kontroly žiadostí o platbu a kontroly na mieste projektov, administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania v implementovaných projektoch, monitorovanie projektov počas ich realizácie a následné monitorovanie ich udržateľnosti (výročná/záverečná/následná monitorovacia správa projektu) a iné
d) Audity, kontroly a certifikačné overovania, kde SO zabezpečuje činnosti spojené s realizáciou všetkých auditov, kontrol, certifikačných overovaní a poskytuje súčinnosť všetkým kontrolným orgánom na národnej a európskej úrovni a iné.
e) Informovanie a komunikácia, kde SO zabezpečuje činnosti spojené s požiadavkami na informovanie a komunikáciu v súlade s právnymi dokumentami pre IROP.
f) Iné prierezové činnosti, kde SO zabezpečuje definované úlohy v rámci implementácie EŠIF a vykonávania integrovaných územných investícií podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 a IROP, zabezpečuje činnosť sekretariátu Rady Partnerstva pre RIÚS Košického kraja a iné.

Riadiacim orgánom pre IROP je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, www.mirri.gov.sk . Úlohu Centrálneho koordinačného orgánu plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky , www.mirri.gov.sk

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.10.2015 10:31
Upravené: 03.07.2024 12:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001