Politika prideľovania miest a kontroly v sociálnych zariadeniach

V oblasti sociálnej politiky plní Košický samosprávny kraj úlohy na úseku poskytovania sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany. Poskytuje pomoc občanom kraja, ktorí sú odkázaní na pomoc kraja z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu, zdravotného postihnutia alebo preto, že sa ocitli v nepriaznivej a krízovej životnej situácií (strata bývania, nedostatok príjmu, je na nich páchané násilie, ukončili pobyt v zariadení na výkon rozhodnutia súdu, t.j. zariadení, do ktorých boli umiestené ako deti po odňatí z biologickej rodiny a pod.), ktorú nie sú schopní riešiť vlastnými silami, ani v rámci širšej rodiny.

Medzi hlavné kompetencie Košického samosprávneho kraja patrí:

 • Poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb vo vlastných zariadeniach sociálnych služieb alebo u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
 • Financovanie sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
 • Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu (t.j. posúdenie, či občan vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav spĺňa podmienky na poskytovanie sociálnej služby)
 • Vedenie registra poskytovateľov sociálnych služieb
 • Kontrola poskytovaných sociálnych služieb

Prehľad kompetencií Košického samosprávneho kraja, vrátane platnej legislatívy, je zverejnený na webstránke KSK.

Sociálne služby pre občanov poskytuje kraj vo vlastných zariadeniach, ktoré pre tento účel zriadil alebo u tzv. neverejných poskytovateľov (cirkevné organizácie, občianske združenia, neziskové organizácie a pod.), pričom občan si môže sám, na základe vlastného výberu, vybrať zariadenie, v ktorom chce, aby mu bola služba poskytovaná.

Košický samosprávny kraj poskytuje sociálne služby v týchto zariadeniach:

 • ANIMA - Domov sociálnych služieb, A. Kmeťa 2, Michalovce
 • ARCUS - Špecializované zariadenie a  zariadenie pre seniorov, Skladná 4, Košice
 • DOMKO - Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice
 • HARMONIA - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Námestie A. Dubčeka č.270, Strážske
 • IDEA - Domov sociálnych služieb, Breziny 264,  Prakovce
 • JASANIMA - Domov sociálnych služieb, Špitálska 7, Rožňava
 • LIDWINA - Domov sociálnych služieb, Ul. Mládeže 1,Strážske
 • LÚČ - Domov sociálnych služieb, Hlavná 139, Šemša
 • LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb,  Jilemnického 1707/1, Trebišov
 • ONDAVA - Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou 45
 • REGINA - Domov sociálnych služieb, Kráľovce 195
 • SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, , Betliarska 18, Rožňava
 • VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, Košice

Celkový zoznam poskytovateľov, ktorí na území kraja poskytujú sociálne služby, je uvedený v Registri poskytovateľov sociálnych služieb. V registri poskytovateľov sociálnych služieb je možné vyhľadávať poskytovateľov a jednotlivé zariadenia podľa druhu sociálnej služby, formy sociálnej služby, podľa okresov a pod.

Postup pri poskytovaní sociálnych službieb

Kontroly v zariadeniach sociálnych služieb

Košický samosprávny kraj je povinný vykonávať u poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby na území kraja, kontrolu:  

 • plnenia podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby,
 • hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom  na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Cieľom kontrolnej činnosti kraja je zabezpečiť, aby sociálne služby boli občanom kraja poskytované na primeranej úrovni, aby pri poskytovaní služby neboli porušované práva občanov a aby sociálne služby boli poskytované v súlade s príslušnou legislatívou.
V rámci kontrolnej činnosti ukladá kraj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie.
Kontrolná činnosť sa vykonáva podľa spracovaného usmernenia kontrolnej činnosti, ktoré je verejne prístupné na webstránke KSK.

Zoznam vykonaných kontrol za príslušný rok.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Vladimír Pauco
odbor sociálnych vecí
tel.: 055 7268 426
E-mail: vladimir.pauco@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.09.2019 16:22
Upravené: 24.04.2023 15:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine