Činnosti KSK v oblasti Dopravy

Pozemné komunikácie

KSK je vlastníkom ciest II. a III. triedy na svojom území okrem prejazdných úsekov cez mesto Košice. KSK zriadil príspevkovú organizáciu Správu ciest Košického samosprávneho kraja (Správa ciest KSK), za účelom správy, bežnej a zimnej údržby ciest.

Korešpondenčná adresa:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk
Dispečing: 055/78 60 061
Dispečing nonstop: 055/39 59 000

Na internetovej adrese www.scksk.sk sú k dispozícii podrobné informácie o Správe ciest KSK a jej činnosti, ďalej dopravné informácie o aktuálnych obmedzeniach dopravy, uzávierkach a obchádzkach, tiež základné údaje o cestách II. a III. triedy a mostoch vo vlastníctve KSK a mapy cestnej siete na území Košického kraja. Podrobné údaje o cestnej sieti na území celej Slovenskej republiky spravuje Cestná databanka Slovenskej správy ciest a sú k dispozícii na adrese www.cdb.sk.

KSK v spolupráci so Správou ciest KSK zabezpečuje:

 • plánovanie ciest vo vlastníctve KSK,
 • prípravu ciest vo vlastníctve KSK,
 • modernizáciu ciest vo vlastníctve KSK.

Správa ciest KSK zároveň vykonáva:

 • bežnú letnú údržbu ciest vo vlastníctve KSK,
 • zimnú údržbu ciest vo vlastníctve KSK.

KSK a Správa ciest KSK sa tiež vyjadrujú k zámerom iných investorov vo vzťahu k cestnej sieti, napríklad ku:

 • zriadeniu, alebo úprave vjazdu z cesty,
 • zvláštnemu užívaniu ciest vo vlastníctve KSK (nadmerná a nadrozmerná preprava, usporiadanie športových podujatí a podobne),
 • umiestneniu inžinierskej siete (vodovodu, optickej siete, plynovodu, kanalizácie, elektrického vedenia) do telesa cesty vo vlastníctve KSK,
 • výstavbe chodníkov, autobusových zastávok, parkovísk v dotyku s cestami vo vlastníctve KSK.
 • zámerom Slovenskej správy ciest na modernizáciu a výstavbu ciest I. triedy 
 • zámerom Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. na modernizáciu a výstavbu rýchlostných ciest a diaľnic.

Správa ciest KSK vykonáva okrem hlavných činností aj doplnkovú ekonomickú činnosť – služby pre vlastníkov ostatných komunikácií. Portfólio doplnkovej ekonomickej činnosti tvoria tieto služby:

 • bežná údržba komunikácií,
 • obnova a údržba dopravného značenia,
 • obnova a údržba cestného príslušenstva,
 • zaistenie prepravy a autoservisné služby,
 • verejné obstarávanie,
 • inžinierska činnosť.

KSK a Správa ciest KSK pri svojej činnosti úzko spolupracuje s:

 • dopravnou políciou, najmä s Okresnými dopravnými inšpektorátmi,
 • Okresnými úradmi odbormi cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktoré:
  • povoľujú zvláštne užívanie ciest,
  • určujú použitie dopravných značiek,
  • sú špeciálnymi stavebnými úradmi pre cesty II. a III. triedy,
  • vykonávajú štátny odborný dozor nad cestami II. a III. triedy,
 • Slovenskou správou ciest Bratislava, ako správcom ciest I. triedy vo vlastníctve štátu,
 • Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s., ako správcom rýchlostných ciest a diaľnic,
 • primátormi miest a starostami obcí. 

Pravidelná autobusová doprava

KSK je dopravný správny orgán pre pravidelnú autobusovú dopravu, t. z. že udeľuje dopravné licencie, schvaľuje cestovné poriadky a vykonáva odborný dozor nad pravidelnou autobusovou dopravou v kraji.

Nakoľko KSK objednáva a financuje služby prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, ktoré zabezpečujú dopravcovia eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s., zaoberá sa aj tvorbou cestovných poriadkov. Hlavným cieľom je poskytnutie optimálnej dopravnej ponuky s dôrazom na hospodárnosť, odstraňovanie súbežností a vytváranie nadväzností na ďalšiu ponuku verejnej dopravy, ktorú financujú Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (železničná doprava) a mestá (mestská doprava).

Pripomienky a návrhy cestujúcej verejnosti na zlepšenie prímestskej autobusovej dopravy odporúčame predkladať na:

 • mestské a obecné úrady, ktoré prezentujú verejný záujem na rokovaniach pri tvorbe cestovných poriadkov,
 • príslušného dopravcu, ktorý predmetné dopravné spojenie zabezpečuje,
 • oddelenie dopravy Úradu KSK (doprava@vucke.sk).

Výhrady a podnety cestujúcich na nedodržiavanie cestovného poriadku, porušenie tarifnej povinnosti (nevydanie cestovného lístka alebo vydanie nesprávneho cestovného lístka) alebo nedodržanie kvality dopravných služieb zasielajte na: doprava@vucke.sk.

Aktuálna poloha autobusov

Informácie o aktuálnej polohe autobusov pravidelnej autobusovej dopravy získate na www.ubian.sk alebo v aplikácii Ubian.

Výška cestovného a podmienky na uplatnenie zľavy

Výška cestovného a podmienky pre uplatnenie zľavy v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre:

 • rodiny počas víkendov,
 • držiteľov zlatej Janského plakety,
 • tehotné ženy,
 • občanov nad 70 rokov veku,
 • deti do 15 rokov,
 • žiakov, študentov,
 • ZŤP a ich sprievodcov a
 • držiteľov bezkontaktnej čipovej karty

Tarify eurobusARRIVA

Bezkontaktná čipová karta vydaná dopravcami eurobus, a.s. a ARRIVA Michalovce, a.s.

 • môže byť nabitá aj cez e-shop: https://www.ubian.sk/dobit-kartu
 • platí u všetkých autobusových dopravcov v Košickom a Prešovskom kraji okrem Dopravného podniku mesta Prešov, a.s.

Železničná doprava

KSK sa vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku regionálnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí a mestských aglomerácií v Košickom kraji. Objednávateľom regionálnych a diaľkových železničných dopravných služieb je  Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na stránke www.slovakrail.sk

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov železničnej dopravy je možné predkladať prostredníctvom internetového formuláru.

Mobilná aplikácia Ideme vlakom

Prostredníctvom mobilnej aplikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK, a.s.) na nákup cestovných dokladov „Ideme vlakom“ cestujúci získa prístup pre:

 • vyhľadanie spojenia vrátane možnosti voľby rozšírených parametrov vyhľadávania,
 • zobrazenie informácií o ceste,
 • zobrazenie meškania vlaku,
 • nákup jednorazových cestovných dokladov,
 • grafické znázornenie rezervácie miesta vo vlakoch InterCity a vo vybraných rýchlikoch,
 • prehľad všetkých zakúpených cestovných dokladov,
 • vyhľadávanie odchodov a príchodov vlakov z jednotlivých staníc.

Stiahnuť si ju môžete tu.

Mestské dráhy (električkové a trolejbusové)

KSK ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh vydáva najmä stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia pre stavby mestských dráh a vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach a v mestskej doprave. Zároveň je bezpečnostným, regulačným, vyšetrovacím a licenčným orgánom pre mestské dráhy a voči prevádzkovateľom mestských dráh.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Erika Bartková
oddelenie dopravy
tel.: 055 7268 253
E-mail: erika.bartkova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.09.2019 16:28
Upravené: 23.11.2020 16:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról