Činnosti KSK v oblasti Dopravy

Pozemné komunikácie

Košický samosprávny kraj (KSK) je vlastníkom ciest II. a III. triedy na svojom území okrem prejazdných úsekov cez mesto Košice. KSK zriadil príspevkovú organizáciu Správu ciest Košického samosprávneho kraja (Správa ciest KSK), za účelom správy, bežnej a zimnej údržby ciest.

Korešpondenčná adresa:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Ostrovského 1, 040 01 Košice
E-mail: sekretariat@scksk.sk
Dispečing: 055/78 60 061
Dispečing nonstop: 055/39 59 000

Na internetovej adrese www.scksk.sk sú k dispozícii podrobné informácie o Správe ciest KSK a jej činnosti, ďalej dopravné informácie o aktuálnych obmedzeniach dopravy, uzávierkach a obchádzkach, tiež základné údaje o cestách II. a III. triedy a mostoch vo vlastníctve KSK a mapy cestnej siete na území Košického kraja. Podrobné údaje o cestnej sieti na území celej Slovenskej republiky spravuje Cestná databanka Slovenskej správy ciest a sú k dispozícii na adrese www.cdb.sk.

KSK v spolupráci so Správou ciest KSK zabezpečuje:

 • plánovanie ciest vo vlastníctve KSK,
 • prípravu ciest vo vlastníctve KSK,
 • modernizáciu ciest vo vlastníctve KSK.

Správa ciest KSK zároveň vykonáva:

 • bežnú letnú údržbu ciest vo vlastníctve KSK,
 • zimnú údržbu ciest vo vlastníctve KSK.

Otázky a podnety na zlepšenie v oblasti správy, bežnej a zimnej údržby, plánovania, prípravy a modernizácie ciest vo vlastníctve KSK môže verejnosť zasielať e-mailom na adresu Správy ciest KSK: sekretariat@scksk.sk, prípadne na adresu oddelenia dopravy Úradu KSK: doprava@vucke.sk.

KSK a Správa ciest KSK sa tiež vyjadrujú k zámerom iných investorov vo vzťahu k cestnej sieti, napríklad ku:

 • zriadeniu, alebo úprave vjazdu z cesty,
 • zvláštnemu užívaniu ciest vo vlastníctve KSK (nadmerná a nadrozmerná preprava, usporiadanie športových podujatí a podobne),
 • umiestneniu inžinierskej siete (vodovodu, optickej siete, plynovodu, kanalizácie, elektrického vedenia) do telesa cesty vo vlastníctve KSK,
 • výstavbe chodníkov, autobusových zastávok, parkovísk v dotyku s cestami vo vlastníctve KSK.
 • zámerom Slovenskej správy ciest na modernizáciu a výstavbu ciest I. triedy 
 • zámerom Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. na modernizáciu a výstavbu rýchlostných ciest a diaľnic.

Správa ciest KSK vykonáva okrem hlavných činností aj doplnkovú ekonomickú činnosť – služby pre vlastníkov ostatných komunikácií. Portfólio doplnkovej ekonomickej činnosti tvoria tieto služby:

 • bežná údržba komunikácií,
 • obnova a údržba dopravného značenia,
 • obnova a údržba cestného príslušenstva,
 • zaistenie prepravy a autoservisné služby,
 • verejné obstarávanie,
 • inžinierska činnosť.

KSK a Správa ciest KSK pri svojej činnosti úzko spolupracuje s:

 • dopravnou políciou, najmä s Okresnými dopravnými inšpektorátmi,
 • Okresnými úradmi odbormi cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktoré:
  • povoľujú zvláštne užívanie ciest,
  • určujú použitie dopravných značiek,
  • sú špeciálnymi stavebnými úradmi pre cesty II. a III. triedy,
  • vykonávajú štátny odborný dozor nad cestami II. a III. triedy,
 • Slovenskou správou ciest Bratislava, ako správcom ciest I. triedy vo vlastníctve štátu,
 • Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s., ako správcom rýchlostných ciest a diaľnic,
 • primátormi miest a starostami obcí. 

Pravidelná autobusová doprava

Košický samosprávny kraj objednáva a financuje služby regionálnej pravidelnej autobusovej dopravy.
Košický samosprávny kraj je aj dopravný správny orgán pre pravidelnú autobusovú dopravu:

 • udeľuje povolenia na prevádzkovanie liniek,
 • schvaľuje cestovné poriadky
 • vykonáva odborný dozor nad pravidelnou autobusovou dopravou v kraji.

Integrovaný dopravný systém

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 253/2019 zo dňa 26. augusta 2019 a uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 284/2019 zo dňa 26. augusta 2019 bolo schválené založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického kraja a Prešovského kraja, ktorej spoločníkmi sú Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj.

Princípy integrácie dopravného systému v KSK:

 • optimalizácia dopravy v Košickom kraji s ohľadom na mestskú dopravu a regionálnu železničnú a autobusovú dopravu,
 • koordinácia autobusových liniek prímestskej dopravy,
 • optimalizácia dopravnej obsluhy pozdĺž hlavných železničných trás,
 • vytvorenie nadväzujúcich liniek optimalizovanej autobusovej dopravy s využitím autobusov so zodpovedajúcou kapacitou,
 • vypracovanie prepravného poriadku,
 • vytvorenie jednotného cestovného lístka a tarify,
 • vybudovanie kvalitného a komplexného informačného systému pre cestujúcich.

Podrobnejšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Dopravné licencie

Aktuálne je platných 52 dopravných licencií na 175 linkách, ktoré Košický samosprávny kraj vydal štyrom dopravcom:

Správne konania

Na konania v zmysle zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).
Zverejňujú sa Oznámenia o začatí správneho konania a Rozhodnutia, ktoré majú povahu Verejnej vyhlášky a tie, ktoré v zmysle zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Košický samosprávny kraj povinný zverejniť.

Žiadosť o udelenie povolenia na prevádzkovanie linky
Dopravca môže podať žiadosť o udelenie povolenia na prevádzkovanie linky na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu prostredníctvom nasledujúcich formulárov:

Verejná súťaž na dopravcov

Od 1. 4. 2022 sú služby regionálnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme poskytované dvoma zmluvnými dopravcami, a to ARRIVA Michalovce, a.s. a eurobus, a.s. Zmluvy o službách vo verejnom záujme boli s uvedenými dopravcami uzatvorené na podklade výsledku verejného obstarávania, ktoré prebehlo v rokoch 2021 a 2022. Zmluvná doba poskytovania služieb je od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2029 s možnosťou uplatnenia opcie zo strany KSK do 31. 3. 2032.
Vo verejnom obstarávaní boli úspešní dvaja úspešní uchádzači:

 • eurobus, a.s. (pre oblasť Košice Západ v regiónoch Spiš, Gemer a Košice)
 • ARRIVA Michalovce, a.s. (pre oblasť Košice Východ v regiónoch Zemplín, Sobranecko a Medzibodrožie).

Tarifa v regionálnej pravidelnej autobusovej doprave

Výška cestovného a podmienky pre uplatnenie zľavy v regionálnej pravidelnej autobusovej doprave platia jednotne na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja pre jednotlivé kategórie cestujúcich:

 • rodiny počas víkendov,
 • držiteľov zlatej Janského plakety,
 • tehotné ženy,
 • občanov nad 70 rokov veku,
 • deti do 15 rokov,
 • žiakov, študentov,
 • ZŤP a ich sprievodcov a
 • držiteľov bezkontaktnej čipovej karty

Jednotlivé druhy cestovného a tarifné podmienky sú dostupné v Prepravnom poriadku integrovaného dopravného systému v Košickom a Prešovskom kraji (IDS Východ).

Informácie o aktuálnej polohe autobusov
Informácie o aktuálnej polohe autobusov pravidelnej autobusovej dopravy získate na www.ubian.sk alebo v aplikácii Ubian.

Bezkontaktná čipová karta
Bezkontaktná čipová karta vydaná dopravcami eurobus, a.s. a ARRIVA Michalovce, a.s.

Pripomienky a návrhy k regionálnej autobusovej doprave

Košický samosprávny kraj, ako objednávateľ pravidelnej regionálnej autobusovej dopravy na území KSK a organizátor IDS Východ pracujú na efektívnom a optimálnom riešení pri vytváraní dopravného systému.

Z tohto dôvodu je možné podávať návrhy k cestovným poriadkom pravidelnej regionálnej autobusovej dopravy vyplnením online formulára k zmene cestovného poriadku.

Pripomienky a návrhy cestujúcej verejnosti na zlepšenie prímestskej autobusovej dopravy odporúčame predkladať aj na:

 • jednotlivé mestské a obecné úrady, ktoré prezentujú verejný záujem na rokovaniach pri tvorbe cestovných poriadkov,
 • príslušného dopravcu, ktorý predmetné dopravné spojenie zabezpečuje

Infolinka IDS Východ

Na telefónnom čísle 055/333 33 31 môžu cestujúci 24 hodín denne a 7 dní v týždni hlásiť:

 • nevypravené spoje,
 • chronické meškania,
 • predčasné odchody spojov,
 • nevhodné správanie vodiča alebo spolucestujúcich,
 • nevhodné hygienické podmienky,
 • úniky tržieb v dôsledku nevydávania cestovných lístkov.

Podnety budú riešené v súčinnosti s príslušnými objednávateľmi (Prešovský a Košický samosprávny kraj) a ich zmluvnými dopravcami (ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov).

Infolinka neslúži na poskytovanie informácií o odchodoch spojov ani na pripomienkovanie cestovných poriadkov.

Autobusová doprava KSK

Košický samosprávny kraj založil obchodnú spoločnosť s názvom Autobusová doprava KSK, s.r.o. ktorej hlavný zámer je zabezpečenie ekologických vozidiel v regionálnej autobusovej doprave v KSK. Cieľom KSK je implementovať vozidlá na vodíkový pohon a tak zabezpečiť čiastočnú dekarbonizáciu sektora regionálnej dopravy. Pilotný projekt osadenia autobusov na vodíkový pohon by mal viesť najmä k zabezpečeniu dopravnej obsluhy závodu Volvo Cars, ktorý bude súčasťou strategického parku Valaliky. Keďže pre úspešné udržateľné vypravenie vodíkových autobusov je potrebné vytvoriť celý vodíkový reťazec (teda mať vybudovanú celú vodíkovú infraštruktúru, od obnoviteľného zdroja energie, cez výrobu vodíka, uskladnenie a spotrebu vodíka, až po čerpacie stanice na vodík a logistiku vodíka) KSK podniká kroky s cieľom stať sa prvým Vodíkovým údolím na Slovensku. Štatút Vodíkového údolia v Košickom kraji umožní prístup k čerpaniu nenávratných finančných prostriedkov a dopomôže k vytvoreniu pozitívneho prostredia pre rozvoj vodíkového priemyslu. Oprávneným žiadateľom je spoločnosť Autobusová doprava KSK, s.r.o. spĺňajúca požiadavku právnickej osoby – obchodnej spoločnosti (podľa § 56 Obchodného zákonníka), ktorá je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme (mesta alebo samosprávneho kraja), ktorým je Košický samosprávny kraj. Spoločnosť Autobusová doprava 29.11.2023 predložila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Inovatívne bezemisné autobusy v Košickom kraji".

Železničná doprava

KSK sa vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku regionálnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí a mestských aglomerácií v Košickom kraji. Objednávateľom regionálnych a diaľkových železničných dopravných služieb je Ministerstvo dopravy SR.
Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Cestovný poriadok vlakovej dopravy na obdobie 2023/2024 pre jednotlivé trate.
Mapa s aktuálnymi polohami vlakov
Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov železničnej dopravy je možné predkladať prostredníctvom internetového formuláru.

Mobilná aplikácia Ideme vlakom
Prostredníctvom mobilnej aplikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK, a.s.) na nákup cestovných dokladov „Ideme vlakom“ cestujúci získa prístup pre:

 • vyhľadanie spojenia vrátane možnosti voľby rozšírených parametrov vyhľadávania,
 • zobrazenie informácií o ceste,
 • zobrazenie meškania vlaku,
 • nákup jednorazových cestovných dokladov,
 • grafické znázornenie rezervácie miesta vo vlakoch InterCity a vo vybraných rýchlikoch,
 • prehľad všetkých zakúpených cestovných dokladov,
 • vyhľadávanie odchodov a príchodov vlakov z jednotlivých staníc.

Stiahnuť si ju môžete tu.

Mestské dráhy (električkové a trolejbusové)

Košický samosprávny kraj ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva najmä:

 • pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh,
 • vydáva najmä stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia pre stavby mestských dráh,
 • vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach a v mestskej doprave,
 • je bezpečnostným, regulačným a licenčným orgánom pre mestské dráhy

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Peter Kovaľ
poverený riadením oddelnia dopravy
email: peter.koval@vucke.sk
telefón: +421 55 72 68 250
mobil: +421 904 117 144

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 12.09.2019 16:28
Upravené: 08.03.2024 07:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001