Činnosti KSK v oblasti Dopravy

Pozemné komunikácie

Košický samosprávny kraj (KSK) je vlastníkom ciest II. a III. triedy na svojom území okrem prejazdných úsekov cez mesto Košice. KSK zriadil príspevkovú organizáciu Správu ciest Košického samosprávneho kraja (Správa ciest KSK), za účelom správy, bežnej a zimnej údržby ciest.

Korešpondenčná adresa:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Ostrovského 1, 040 01 Košice
E-mail: sekretariat@scksk.sk
Dispečing: 055/78 60 061
Dispečing nonstop: 055/39 59 000

Na internetovej adrese www.scksk.sk sú k dispozícii podrobné informácie o Správe ciest KSK a jej činnosti, ďalej dopravné informácie o aktuálnych obmedzeniach dopravy, uzávierkach a obchádzkach, tiež základné údaje o cestách II. a III. triedy a mostoch vo vlastníctve KSK a mapy cestnej siete na území Košického kraja. Podrobné údaje o cestnej sieti na území celej Slovenskej republiky spravuje Cestná databanka Slovenskej správy ciest a sú k dispozícii na adrese www.cdb.sk.

KSK v spolupráci so Správou ciest KSK zabezpečuje:

 • plánovanie ciest vo vlastníctve KSK,
 • prípravu ciest vo vlastníctve KSK,
 • modernizáciu ciest vo vlastníctve KSK.

Správa ciest KSK zároveň vykonáva:

 • bežnú letnú údržbu ciest vo vlastníctve KSK,
 • zimnú údržbu ciest vo vlastníctve KSK.

Otázky a podnety na zlepšenie v oblasti správy, bežnej a zimnej údržby, plánovania, prípravy a modernizácie ciest vo vlastníctve KSK môže verejnosť zasielať e-mailom na adresu Správy ciest KSK: sekretariat@scksk.sk, prípadne na adresu oddelenia dopravy Úradu KSK: doprava@vucke.sk.

KSK a Správa ciest KSK sa tiež vyjadrujú k zámerom iných investorov vo vzťahu k cestnej sieti, napríklad ku:

 • zriadeniu, alebo úprave vjazdu z cesty,
 • zvláštnemu užívaniu ciest vo vlastníctve KSK (nadmerná a nadrozmerná preprava, usporiadanie športových podujatí a podobne),
 • umiestneniu inžinierskej siete (vodovodu, optickej siete, plynovodu, kanalizácie, elektrického vedenia) do telesa cesty vo vlastníctve KSK,
 • výstavbe chodníkov, autobusových zastávok, parkovísk v dotyku s cestami vo vlastníctve KSK.
 • zámerom Slovenskej správy ciest na modernizáciu a výstavbu ciest I. triedy 
 • zámerom Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. na modernizáciu a výstavbu rýchlostných ciest a diaľnic.

Správa ciest KSK vykonáva okrem hlavných činností aj doplnkovú ekonomickú činnosť – služby pre vlastníkov ostatných komunikácií. Portfólio doplnkovej ekonomickej činnosti tvoria tieto služby:

 • bežná údržba komunikácií,
 • obnova a údržba dopravného značenia,
 • obnova a údržba cestného príslušenstva,
 • zaistenie prepravy a autoservisné služby,
 • verejné obstarávanie,
 • inžinierska činnosť.

KSK a Správa ciest KSK pri svojej činnosti úzko spolupracuje s:

 • dopravnou políciou, najmä s Okresnými dopravnými inšpektorátmi,
 • Okresnými úradmi odbormi cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktoré:
  • povoľujú zvláštne užívanie ciest,
  • určujú použitie dopravných značiek,
  • sú špeciálnymi stavebnými úradmi pre cesty II. a III. triedy,
  • vykonávajú štátny odborný dozor nad cestami II. a III. triedy,
 • Slovenskou správou ciest Bratislava, ako správcom ciest I. triedy vo vlastníctve štátu,
 • Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s., ako správcom rýchlostných ciest a diaľnic,
 • primátormi miest a starostami obcí. 

Pravidelná autobusová doprava

Košický samosprávny kraj objednáva a financuje služby prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy.
Košický samosprávny kraj je aj dopravný správny orgán pre pravidelnú autobusovú dopravu:

 • udeľuje dopravné licencie,
 • schvaľuje cestovné poriadky
 • vykonáva odborný dozor nad pravidelnou autobusovou dopravou v kraji.

Dopravné licencie

Aktuálne je  platných 52 dopravných licencií na 172 linkách, ktoré Košický samosprávny kraj vydal štyrom dopravcom:

Správne konania

Na konania v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).
Zverejňujú sa Oznámenia o začatí správneho konania a Rozhodnutia, ktoré majú povahu Verejnej vyhlášky a tie, ktoré v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je Košický samosprávny kraj povinný zverejniť.

Návrh na začatie správneho konania o udelenie dopravnej licencie
Dopravca môže požiadať o udelenie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu a schválenie cestovných poriadkov aj elektronicky prostredníctvom nasledujúcich odkazov:

Informácia o možnosti podávať elektronické žiadosti
Dopravca môže požiadať o udelenie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu a schválenie cestovných poriadkov aj elektronicky prostredníctvom nasledujúcich odkazov:

Verejná súťaž na dopravcov
Do 31.12.2021 boli dopravné služby prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy zabezpečované dopravcami eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave

Od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022 sú dopravné služby prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, zabezpečované dopravcami eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. na základe Rozhodnutí.

Verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave vyhlásil Košický samosprávny kraj dňa 17. 11. 2021 v Úradnom vestníku Európskej únie. Termín na predkladanie ponúk bol do 3.1.2022.
Košický samosprávny kraj v priebehu januára a februára 2022 vyhodnocoval predložené ponuky a dňa 25.2.2022 podpísal s víťaznými uchádzačmi zmluvu o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave platnú na 7 rokov, so začiatkom od 1.4.2022.
Z verejného obstarávania vzišli dvaja úspešní uchádzači:

Tarifa v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave

Výška cestovného a podmienky pre uplatnenie zľavy v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave platia jednotne na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja pre jednotlivé kategórie cestujúcich:

 • rodiny počas víkendov,
 • držiteľov zlatej Janského plakety,
 • tehotné ženy,
 • občanov nad 70 rokov veku,
 • deti do 15 rokov,
 • žiakov, študentov,
 • ZŤP a ich sprievodcov a
 • držiteľov bezkontaktnej čipovej karty

Jednotlivé druhy cestovného a tarifné podmienky sú dostupné v Tarifa v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave:

Informácie o aktuálnej polohe autobusov
Informácie o aktuálnej polohe autobusov pravidelnej autobusovej dopravy získate na www.ubian.sk alebo v aplikácii Ubian.

Bezkontaktná čipová karta
Bezkontaktná čipová karta vydaná dopravcami eurobus, a.s. a ARRIVA Michalovce, a.s.

Pripomienky a návrhy k prímestskej autobusovej doprave

Košický samosprávny kraj, ako objednávateľ pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na území KSK a organizátor IDS Východ pracujú na efektívnom a optimálnom riešení pri vytváraní dopravného systému.

Z tohto dôvodu je možné podávať návrhy k cestovným poriadkom pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vyplnením online formulára k zmene cestovného poriadku.

Pripomienky a návrhy cestujúcej verejnosti na zlepšenie prímestskej autobusovej dopravy odporúčame predkladať aj na:

 • jednotlivé mestské a obecné úrady, ktoré prezentujú verejný záujem na rokovaniach pri tvorbe cestovných poriadkov,
 • príslušného dopravcu, ktorý predmetné dopravné spojenie zabezpečuje

Infolinka IDS Východ s telefónnym číslom 055/333 33 31
funguje v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h. a slúži iba na nahlasovanie problémov s autobusovými spojmi kde môžu cestujúci nahlasovať nasledujúce problémy:

 • chronické meškania spojov,
 • predčasné odchody spojov,
 • nevypravené spoje,
 • neprístojné správanie vodiča,
 • neprípustné hygienické podmienky v autobuse,
 • nevydávanie cestovných lístkov.

K dispozícii je hlasová záznamová služba, ktorú môžu cestujúci využívať nonstop.

Železničná doprava

KSK sa vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku regionálnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí a mestských aglomerácií v Košickom kraji. Objednávateľom regionálnych a diaľkových železničných dopravných služieb je  Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Cestovný poriadok vlakovej dopravy na obdobie 2021/2022 pre jednotlivé trate.
Mapa s aktuálnymi polohami vlakov
Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov železničnej dopravy je možné predkladať prostredníctvom internetového formuláru.

Mobilná aplikácia Ideme vlakom
Prostredníctvom mobilnej aplikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK, a.s.) na nákup cestovných dokladov „Ideme vlakom“ cestujúci získa prístup pre:

 • vyhľadanie spojenia vrátane možnosti voľby rozšírených parametrov vyhľadávania,
 • zobrazenie informácií o ceste,
 • zobrazenie meškania vlaku,
 • nákup jednorazových cestovných dokladov,
 • grafické znázornenie rezervácie miesta vo vlakoch InterCity a vo vybraných rýchlikoch,
 • prehľad všetkých zakúpených cestovných dokladov,
 • vyhľadávanie odchodov a príchodov vlakov z jednotlivých staníc.

Stiahnuť si ju môžete tu.

Mestské dráhy (električkové a trolejbusové)

Košický samosprávny kraj ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva najmä:

 • pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh
 • vydáva najmä stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia pre stavby mestských dráh
 • vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach a v mestskej doprave
 • je bezpečnostným, regulačným a licenčným orgánom pre mestské dráhy

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Erika Bartková
oddelenie dopravy
tel.: 055 7268 253
E-mail: erika.bartkova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.09.2019 16:28
Upravené: 30.03.2022 16:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine