Školstvo

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 63 stredných škôl a 7 školských zariadení (ďalej len ŠZ) s právnou subjektivitou.

Odbor školstva v oblasti výchovy a vzdelávania

 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce z § 9 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v  školstve a školskej samospráve v oblasti kvality riadenia a kontroly
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prostredníctvom jednotlivých oddelení a referátov odboru školstva,
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na školské roky
 • pripravuje materiály v oblasti výchovy a vzdelávania na zasadnutia Zastupiteľstva KSK prostredníctvom jednotlivých oddelení a referátov odboru školstva
 • zabezpečuje výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy.
 • zabezpečuje zber údajov (EDUZBER) pre potreby normatívneho financovania

Oddelenie pre rozvoj školstva

Referát metodiky a projektov

 • vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
 • prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program s riaditeľmi jednotlivých škôl a ŠZ,
 • tvorí správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a ŠZ za jednotlivé školské roky,
 • predkladá informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a ŠZ,
 • spolupracuje s riaditeľmi škôl a ŠZ pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a ŠZ.
 • organizačne zabezpečuje oceňovanie študentov a pedagogických zamestnancov škôl a ŠZ pri príležitosti Dňa študentov a Dňa učiteľov

Referát technických činností a investícií

 • predkladá informácie o materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a ŠZ,
 • pripravuje návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na školy a ŠZ,
 • prerokuje s riaditeľmi škôl a ŠZ v dohodovacom konaní úpravu výšky pridelených finančných prostriedkov na príslušný rok v zmysle § 8c zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a ŠZ,
 • tvorí správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania,
 • kontroluje kvalitu podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
 • organizačne usmerňuje ubytovanie žiakov stredných škôl v školských internátoch.

Oddelenie správnej, sporovej, personálnej agendy a sťažností

 • vedie personálnu agendu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a hodnotí ich činnosť podľa § 70 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • vedie agendu v súvislosti s výberovými konaniami na funkciu riaditeľa školy a ŠZ,
 • vedie agendu aktualizácie zloženia rád škôl v školách a ŠZ (nájdeme ich na podstránkach každej školy a ŠZ),
 • poskytuje právne poradenstvo riaditeľom škôl a ŠZ v právnych predpisoch,
 • zabezpečuje právne riešenia sporovej agendy a sťažností v oblasti školstva.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Odbor školstva:

Mgr. Andrea Gajdošová
odbor školstva
tel.: 055 7268 260
E-mail: andrea.gajdosova@vucke.sk

Oddelenie správnej, sporovej, personálnej agendy a sťažností:

JUDr. Ivana Puchallová, PhD.
vedúca oddelenia správnej, sporovej, personálnej agendy a sťažností
tel.: 055 7268 274
E-mail: ivana.puchallova@vucke.sk

Oddelenie športu

Mgr. Marián Horenský, PhD.
referent pre šport
te.: 055 7268 243328
E-mail: marian.horensky@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.01.2020 15:29
Upravené: 16.05.2023 15:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine