Školstvo

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 64 stredných škôl a 7 školských zariadení (ďalej len ŠZ) s právnou subjektivitou.

Odbor školstva v oblasti výchovy a vzdelávania

 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce z § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v  školstve a školskej samospráve v oblasti kvality riadenia a kontroly;
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prostredníctvom jednotlivých oddelení Odboru školstva;
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na školské roky;
 • zabezpečuje výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy;
 • pripravuje materiály v oblasti výchovy a vzdelávania na zasadnutia Zastupiteľstva KSK prostredníctvom jednotlivých oddelení Odboru školstva.

Oddelenie riadenia a rozvoja školstva

 • tvorí rámcovú prognózu očakávaného počtu žiakov prvého ročníka pre aktuálny školský rok do odborov vzdelávania a ich zameraní;
 • pripravuje podklady na určovanie počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia pre stredné školy v územnej pôsobnosti KSK;
 • prerokúva s riaditeľmi škôl a ŠZ, s Územnou školskou radou (ÚŠR) a Krajskou radou pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVaP);
  • koncepciu rozvoja škôl a ŠZ, ktorých je zriaďovateľom;
  • návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a ŠZ alebo na obmedzenie ich činnosti;
  • návrhy na zavedenie nových študijných a učebných odborov a zameraní;
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a zamestnávateľmi pri zabezpečovaní duálneho vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy mládeže na povolania;
 • vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK;
 • prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program s riaditeľmi jednotlivých škôl a ŠZ;
 • tvorí správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a ŠZ za jednotlivé školské roky;
 • zabezpečuje zber údajov (EDUZBER) pre potreby normatívneho financovania;
 • predkladá informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a ŠZ;
 • spolupracuje s riaditeľmi škôl a ŠZ pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a ŠZ;
 • organizačne zabezpečuje oceňovanie študentov a pedagogických zamestnancov škôl a ŠZ pri príležitosti Dňa študentov a Dňa učiteľov.

Oddelenie technicko-ekonomických činností

 • predkladá informácie o materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a ŠZ;
 • pripravuje návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na školy a ŠZ;
 • prerokuje s riaditeľmi škôl a ŠZ v dohodovacom konaní úpravu výšky pridelených finančných prostriedkov na príslušný rok v zmysle § 8c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a ŠZ;
 • tvorí správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom;
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania;
 • kontroluje kvalitu podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK;
 • organizačne usmerňuje ubytovanie žiakov stredných škôl v školských internátoch.

Oddelenie správnej, sporovej, personálnej agendy a sťažností

 • vedie personálnu agendu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a hodnotí ich činnosť podľa § 70 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch;
 • vedie agendu v súvislosti s výberovými konaniami na funkciu riaditeľa školy a ŠZ;
 • vedie agendu aktualizácie zloženia rád škôl v školách a ŠZ (nájdeme ich na podstránkach každej školy a ŠZ);
 • poskytuje právne poradenstvo riaditeľom škôl a ŠZ v právnych predpisoch;
 • zabezpečuje právne riešenia sporovej agendy a sťažností v oblasti školstva.

Oddelenie športu

 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí, mládeže a športom;
 • spolupracuje so športovými klubmi, občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry;
 • zabezpečuje realizáciu športových podujatí, ktorých organizátorom je KSK;
 • spolupracuje pri organizovaní športových podujatí miestneho a regionálneho významu;
 • zabezpečuje agendu dotácií pre občianske združenia a iné organizácie z prostriedkov KSK na športové účely;
 • sleduje a hodnotí dlhodobé športové súťaže stredných škôl na území KSK, ktoré organizačne zabezpečuje Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Košice;
 • sleduje a hodnotí činnosť Krajskej futbalovej ligy v spolupráci s Východoslovenským futbalovým zväzom a Slovenským futbalovým zväzom.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Odbor školstva

Mgr. Andrea Gajdošová, MBA
poverená riadením Odboru školstva
Tel.: 055 72 68 260
E-mail: andrea.gajdosova@vucke.sk

Oddelenie správnej, sporovej, personálnej agendy a sťažností

JUDr. Ivana Puchallová, PhD.
vedúca Oddelenia správnej, sporovej, personálnej agendy a sťažností
Tel.: 055 72 68 274
E-mail: ivana.puchallova@vucke.sk

Oddelenie športu

Mgr. Marián Horenský, PhD.
vedúci Oddelenia športu
Tel.: 055 72 68 267
E-mail: marian.horensky@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.01.2020 15:29
Upravené: 12.02.2024 15:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001