Politika poskytovania povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a ich kontrola

Zdravotníctvo je oblasť, ktorá sa týka každého z nás, nakoľko zdravie máme len jedno a je našou najdôležitejšou hodnotou.

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad v oblasti zdravotníctva - aktuálne informácie o poskytovateľoch, zdravotných obvodoch, pohotovostných službách lekárov a lekární.

Kto je môj lekár (zdravotné obvody)?

Košický samosprávny kraj, odbor zdravotníctva na základe ust. § 46 ods.1 písm. l/ zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ust. § 2 ods. 23 citovaného právneho predpisu určil dňom 31. 3. 2008 v rámci Košického kraja zdravotné obvody pre poskytovateľov:

  • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých,
  • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast,
  • špecializovanej ambulantnej gynekologickej ambulantnej starostlivosti,
  • špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti.

Slobodná voľba lekára ostáva zachovaná.

Chcete vedieť, do ktorého zdravotného obvodu patríte?

Vyberte druh ambulancie a začnite písať názov mesta/obce, kde bývate. Vyberte z ponúkaného zoznamu a systém Vám zobrazí zoznam ulíc s pridelenými ambulanciamiZačiatok formulára. Viac informácií

Ordinačné hodiny

Prostredníctvom stránky www.e-vuc.sk je možné si zistiť ordinačné hodiny Vášho lekára schválené Košickým samosprávnym krajom, taktiež je možné si preveriť dočasnú neprítomnosť lekárov. Viac informácií

Rozpis služieb ambulantnej pohotovostnej služby

V zmysle ust. §8a zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ambulantná pohotovostná služba sa vykonáva v čase od 16. do 22. hodiny v pracovných dňoch a v čase od 7. do 22. hodiny v dňoch pracovného pokoja.
Samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na svojom webovom sídle najneskôr päť pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vyhotovuje. Viac informácií

Lekárenská pohotovosť

Samosprávny kraj v zmysle §135 zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje a nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekárni.

Tu sú zverejnené rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby rozdelené podľa krajov a okresov, resp. spádových území APS.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Róbert Gima
poverený riadením oddelenia zdravotníctva
tel.: 055 7268 339
E-mail: robert.gima@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.09.2019 16:26
Upravené: 24.04.2023 15:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine