Predaj a nájom majetku

Pri hospodárení s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) sa postupuje v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a  Zásadami hospodárenia s majetkom KSK v platnom znení (ďalej len „zásady“): Zásady hospodárenia s majetkom KSK

Majetok vo vlastníctve KSK tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok, iných majetkových práv a záväzkov.

KSK hospodári s majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK zriadená podľa osobitného predpisu. Správcami majetku KSK sú: Správa majetku KSK, Správa ciest KSK, školy a školské zariadenia, sociálne zariadeniakultúrne organizácie.

Zmluvy týkajúce sa majetku uzatvárané do 30.03.2022 priamo KSK sú v rámci webovej stránky zverejňované na úradnej tabuli. Správcovia majetku KSK uverejňovali zmluvy týkajúce sa majetku samostatne na mieste uvedenom pri údajoch o konkrétnom správcovi: Správa majetku KSKSpráva ciest KSKškoly a školské zariadeniasociálne zariadenia a kultúrne organizácie. Zmluvy týkajúce sa majetku KSK sú od 31.03.2022 zverejňované v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.

Predaj majetku KSK

Nehnuteľný a hnuteľný  majetok vo vlastníctve KSK je možné odpredať len v súlade so zákonom a zásadami.

Informácie o majetku schválenom  Zastupiteľstvom KSK na predaj na základe obchodnej verejnej súťaže alebo priamym predajom sú zverejnené na webovej stránke KSK: Prehľad o prebytočnom majetku KSK

Na webovej stránke KSK sa zverejňujú  aktuálne ponuky na predaj majetku: Ponuky na predaj majetku KSK

Nájom majetku KSK

Nehnuteľný a hnuteľný  majetok vo vlastníctve KSK  je možné prenajať len v súlade so  zákonom a zásadami. Na webovej stránke KSK sa zverejňujú  aktuálne ponuky na nájom majetku: Ponuky na nájom majetku KSK

Informácie o nehnuteľnom majetku na nájom na základe obchodnej verejnej súťaže alebo priamym nájmom sú zverejnené na webovej stránke KSK alebo ak je majetok zverený do správy, tak aj na webovej stránke správcu.

Povinné informácie k majetku

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sú zverejnené na webovej stránke KSK.

Kontakt

Vzory žiadosti:

Podrobnejšie informácie o predaji získate:

  • Mgr. Alena Sabolová, 055 – 7268 322, alena.sabolova@vucke.sk
  • JUDr. Marta Vargová, 055 – 7268 214, marta.vargova@vucke.sk

Podrobnejšie informácie o prenájme získate:

  • JUDr. Ľubica Palková, 055 – 7268 327, lubica.palkova@vucke.sk
  • JUDr. Marta Vargová, 055 – 7268 214, marta.vargova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 12.09.2019 15:14
Upravené: 22.02.2024 08:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001