Verejné obstarávanie

Košický samosprávny kraj (ďalej len KSK) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. c)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je KSK povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a v súlade so Smernicou č. 2/2022 o verejnom obstarávaní, zabezpečujúcou jednotný postup pri príprave a realizácií postupov zadávania zákaziek.

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované:

pre nadlimitné zákazky v Európskom vestníku verejného obstarávania, vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO),

pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý vedie ÚVO, alebo na elektronickom trhovisku (ďalej len EKS)

Webové sídlo KSK
je na účely verejného obstarávania využívané na zverejňovanie nasledovných informácií: 

Elektronické trhovisko (EKS)
je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupov tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom EKS je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Profil Košického samosprávneho kraja na portáli EKS:

Zmluvy ako výsledok verejného obstarávania z EKS sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
Profil verejného obstarávateľa je miesto na webovom sídle UVO, kde sú zverejňované povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

V profile verejného obstarávateľa KSK na stránke ÚVO sú zverejnené tieto informácie:

  • Profil verejného obstarávateľa – detail profilu KSK
  • Zákazky – zverejnené zákazky s možnosťou vyhľadávania podľa zvolených kritérií
  • Všeobecné dokumenty
  • Referencie -  identifikačné údaje obstarávateľa a dodávateľa, identifikácia plnenia, kvalita plnenia
  • Súhrnné správy

V rámci elektronizácie verejného obstarávania KSK využíva  informačný systém verejnej správy Elektronická platforma – Informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností a systém riadenia verejných obstarávaní ERANET.

Kontakt
Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Marcel Kyseľ
vedúci oddelenia verejného obstarávania
tel.: 055 7268 403
E-mail: marcel.kysel@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.09.2019 16:20
Upravené: 14.02.2024 11:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001