Verejné obstarávanie

Košický samosprávny kraj (ďalej len KSK) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. c)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon verejnom obstarávaní“). Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je KSK povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a v súlade so Smernicou č. 2/2019 o verejnom obstarávaní, zabezpečujúcou jednotný postup pri príprave a realizácií postupov zadávania zákaziek.

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní

sú zverejňované:

  • pre nadlimitné zákazky v Európskom vestníku verejného obstarávania, vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len UVO),
  • pre podlimitné zákazky vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý vedie UVO, alebo na elektronickom trhovisku (ďalej len EKS)
  • pre zákazky s nízkou hodnotou na webovom sídle KSK, alebo na EKS

Webové sídlo KSK

je na účely verejného obstarávania využívané na zverejňovanie nasledovných informácií: 

Elektronické trhovisko (EKS)

je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupov tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom EKS je Ministerstvo vnútra SR.

Profil Košického samosprávneho kraja na portáli EKS:

Zmluvy ako výsledok verejného obstarávania z EKS sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

Profil verejného obstarávateľa je miesto na webovom sídle UVO, kde sú zverejňované povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

V profile verejného obstarávateľa KSK sú zverejnené tieto informácie:

  • Profil verejného obstarávateľa – detail profilu KSK
  • Zákazky – zverejnené zákazky s možnosťou vyhľadávania podľa zvolených kritérií
  • Všeobecné dokumenty
  • Referencie -  identifikačné údaje obstarávateľa a dodávateľa, identifikácia plnenia, kvalita plnenia
  • Súhrnné správy

V rámci elektronizácie verejného obstarávania KSK využíva systém riadenia verejných obstarávaní ERANET.

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami nad 30 000 EUR, ktoré sú financované s podporou Európskych štrukturálnych fondov, je okrem webového sídla KSK zverejňované aj na webovom sídle Partnerskej dohody.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Marcel Kyseľ
vedúci oddelenia verejného obstarávania
tel.: 055 7268 403
E-mail: marcel.kysel@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.09.2019 16:20
Upravené: 23.01.2020 16:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine