Zákazky s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných podľa §117 .

18.09.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty skladu súp. č. 5603 na pozemku registra C KN parc. č. 2810 vrátane príslušenstva a pozemku registra C KN parc. č. 2810 o výmere...

 
14.09.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (budova) súp. č. 692 s príslušenstvom na pozemku registra C KN parc. č. 1157/2 a pozemkov parc. č. 1157/1, 1157/2,...

 
14.09.2017

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Geometrický plán na zameranie vstupov - schodov do budovy so súpisným číslom 734 (bábkové divadlo), na pozemku registra C KN parc. č. 424, LV č. 4226, v katastrálnom území...

 
14.09.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra C KN parc. č. 154/1 o výmere 210 m², v k. ú. Zemplín.

 
12.09.2017

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Geometrický plán na identifikáciu parciel registra E KN parc. č. 3425 a parc. č. 3426 na stav registra C KN a vyznačenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 19.07.2017 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo