Zákazky s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných podľa §117 .

20.11.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra C KN parcelné číslo 529/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 a novovytvorených pozemkov...

 
09.11.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu v rozsahu 23 m² cez pozemok registra C KN parc. č. 1408/1 v k. ú. Stráňany, obec Michalovce, okres...

 
03.11.2017

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Porealizačné zameranie časti cestného telesa, cesty 2. triedy č. II/547 v k. ú. Košická Belá v staničení od 16,562 - 20,650 km.

 
25.10.2017

Obnova kyvadlových dverných výplní na severnom bočnom schodisku na 1. až 3. nadzemnom podlaží - opakované VO

       

Obnova jestvujúcich kyvadlových dverných výplní na severnom bočnom schodisku na 1. až 3. nadzemnom podlaží budovy Úradu Košického samosprávneho kraja na Námestí Maratónu mieru 1 v...

 
23.10.2017

Vyhotovenie autorizačne overeného podrobného merania zmien a elektronické podklady na aktualizáciu SPI

       

Podklady pre opravu výmery pozemku registra C KN parc. č. 531/2, vedeného na liste vlastníctva č. 4619 v katastrálnom území Južné Mesto.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 19.07.2017 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo