Zákazky s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných podľa §117 .

26.07.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Stanovenie výšky trhového nájomného a nájomného na účely prevádzkovania kultúrneho centra s kreatívnym hub-om (Tabačky Kulturfabrik), so zabezpečením činností doplňujúcich...

 
25.07.2017

Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Severné Mesto

       

Vyhotovenie GP v k. ú. Severné Mesto, na odčlenenie časti pozemku registra C KN parc. č. 8218/1 vedenej na LV č. 11620, nachádzajúcej sa za oplotením budovy Domova sociálnych...

 
14.07.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku za zriadenie vecného bremena

       

Vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty - jednorazovej a ročnej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok registra E KN parc. č. 4479/1 o výmere 623...

 
04.07.2017

Vypracovanie realizačnej dielenskej dokumentácie dvoch kusov dverných výplní

       

Vypracovanie realizačnej dielenskej dokumentácie dvoch kusov dverných výplní.

 
30.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty bytového domu súp. č. 902 na pozemku registra C KN parc. č. 985, pozemkov registra C KN parc. č. 985, zastavané...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 19.07.2017 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo