Zákazky s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných podľa §117 .

30.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty bytového domu súp. č. 902 na pozemku registra C KN parc. č. 985, pozemkov registra C KN parc. č. 985, zastavané...

 
28.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra C KN parc. č. 24/8 o výmere 23 m2, parc. č. 25/2 o výmere 7 m2, parc. č. 25/3 o výmere 15 m2 a parc. č. 26/1 o výmere 953 m2, v...

 
23.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra C KN parc. č. 1407/2 o výmere 20 m2 a 1408/2 o výmere 27 m2 podľa geometrického plánu č. 45353221-120/2017 na určenie vlastníckeho...

 
20.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností na Exnárovej ulici 10 v Košiciach za účelom predaja - budovy telocvične so súpisným číslom 960, ...

 
07.06.2017

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Porealizačné zameranie budovy súp. č. 692 na pozemku parc. č. 1157 a pozemkov registra C KN parc. č. 1157 o výmere 2764 m² a parc. č. 1158 o výmere 685 m². Všetky nehnuteľnosti sa...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 19.07.2017 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia