Vyhotovenie znaleckého posudku

Stanovenie výšky trhového nájomného a nájomného na účely prevádzkovania kultúrneho centra s kreatívnym hub-om (Tabačky Kulturfabrik), so zabezpečením činností doplňujúcich prevádzkovanie kultúrneho centra": A) nebytových priestorov (reštaurácia, kaviareň, administratívne priestory, koncertná a divadelná sála): 1. V budove so súpisným číslom 1068 na pozemku registra C KN parc. č. 3205/6 2. V časti budovy so súpisným číslom 1067 na pozemku registra C KN parc. č. 3205/7, o celkovej výmere nebytových priestorov 2257 m2 B) pozemku registra C KN parc. č. 3205/21 o výmere 558 m2 (dvor), vedených na liste vlastníctve č. 11618, v katastrálnom území Letná, okres Košice I vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja.

Výzva na predkladanie ponúk 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Martin Papcún
Vytvorené: 26.07.2017 12:34
Upravené: 27.07.2017 07:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001