Politika tvorby, čerpania rozpočtu a informovania verejnosti o rozpočte KSK

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu KSK sa postupuje v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja (ďalej len „zásady“).

Zásady, ktoré schválilo Zastupiteľstvo KSK, určujú postup zostavovania, predkladania a schvaľovania návrhu rozpočtu KSK. Stanovujú aj mieru podrobnosti spracovania návrhu rozpočtu KSK, záväzné ukazovatele rozpočtu KSK, harmonogram prác pri tvorbe rozpočtu KSK a rozsah zmien v rozpočte KSK, ktoré môže vykonávať predseda KSK v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami.

Verejnosť má právo na dôveryhodné informácie o tom, ako KSK nakladá s verejnými financiami, preto zverejňujeme pre každý rozpočtový rok návrh rozpočtu KSK schválený Zastupiteľstvom KSK, úpravy rozpočtu KSK počas rozpočtového roka a záverečný účet KSK za príslušný rozpočtový rok, ktorý zobrazuje skutočné plnenie rozpočtu KSK za daný rok.

Rozpočet KSK je tvorený v programovej štruktúre, ktorá predstavuje zámery a ciele KSK.

Bežné príjmy KSK pozostávajú najmä z podielu na dani z príjmov fyzických osôb v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, z transferov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a z príjmov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Kapitálové príjmy KSK predstavujú predovšetkým príjmy z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu a príjmy z predaja majetku KSK.

Bežné výdavky KSK pokrývajú predovšetkým výkon samosprávnych funkcií kraja, medzi ktoré patrí najmä zabezpečenie chodu Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, prevádzka stredných škôl a školských zariadení, údržba a oprava ciest a mostov v správe KSK, služby prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, sociálne služby poskytované verejnými a neverejnými subjektmi, prevádzka kultúrnych inštitúcií, podpora športu a cestovného ruchu.

Kapitálové výdavky KSK predstavujú predovšetkým investície do rozvoja kraja, medzi ktoré patrí najmä rekonštrukcia a modernizácia budov v majetku KSK, rekonštrukcia ciest a mostov v správe KSK, výstavba športových hál a cyklotrás, nákup strojov, zariadení a zbierkových predmetov. Významnú časť kapitálových výdavkov tvoria projekty financované z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Martin Sokol
odbor financií
tel.: 055 7268 158
E-mail: martin.sokol@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.09.2019 16:24
Upravené: 24.04.2023 15:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001