Materiály na pripomienkovanie

Návrh VZN, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo KSK, zverejňuje Úrad KSK aspoň 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva pod príslušným bodom programu.

Dňom zverejnenia návrhu VZN začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade KSK. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať.

Ak nie sú priamo v návrhu VZN uvedené kontaktné údaje, kam možno posielať pripomienky v návrhu VZN, môžu ich fyzické osoby a právnické osoby posielať elektronicky alebo e-mailom na adresu vuc@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Zoznam predložených návrhov VZN:

11.11.2019

Návrh VZN

       
Návrh VZN o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
 
08.11.2019

Návrh VZN

       
o poskytovaní dotácií.
 
07.11.2019

Návrh VZN

       
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov.
 

    

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.06.2014 09:53
Upravené: 29.03.2019 11:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...