Materiály na pripomienkovanie

Návrh VZN, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo KSK, zverejňuje Úrad KSK aspoň 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva pod príslušným bodom programu.

Dňom zverejnenia návrhu VZN začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade KSK. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať.

Ak nie sú priamo v návrhu VZN uvedené kontaktné údaje, kam možno posielať pripomienky v návrhu VZN, môžu ich fyzické osoby a právnické osoby posielať elektronicky alebo e-mailom na adresu vuc@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Zoznam predložených návrhov:

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy

    

Archív materiálov na pripomienkovanie

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.06.2014 09:53
Upravené: 26.11.2021 14:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001