Územný plán zóny (ÚPN-Z)

Spracúva sa:

  • M 1:500; resp. 1:1.000 (hlavné výkresy)
  • M 1:5.000; M 1:2.000 (širšie vzťahy)

Obstarávateľ:

  • obec

Charakteristika vymedzenia územia:
Spracúva sa pre časť obce, ak schválený ÚPN-O ustanovuje:

  • obstarať ÚPN-Z pre vymedzenú časť obce
  • vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely

Ak má obec menej ako 2000 obyv., a nie je riešené spoločným ÚPN, môže byť ÚPN-O spracovaný s podrobnosťou ÚPN-Z.

ÚPN-Z ustanovuje najmä:

  • zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia so vzájomným napojením, začlenenie stavieb do okolitej zástavby, chránené časti krajiny, umiestnenie zelene a prvkov ÚSES
  • vecnú a časovú koordináciu novej výstavby
  • pozemky pre verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie

Záväzná časť obsahuje presne formulovaný návrh regulatívov na funkčne homogénne jednotky a jednotlivé pozemky. Obec schvaľuje ÚPN-Z a záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením.

Obsah ÚPN-Z:

  • Vyhláška MŽP SR o ÚPP a ÚPD č. 55/2001 §13

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 05.06.2013 14:13
Upravené: 12.09.2013 12:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy