Územný plán regiónu (ÚPN-R)

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj (ÚPN VÚC) schválila vláda SR uznesením č. 323, dňa 12 mája 1998. Záväzná časť územného plánu bola vyhlásená nariadením vlády SR. č. 281/1998 Z.z.

Prvé Zmeny a doplnky 2004 ÚPN VÚC Košický kraj, ktoré obstarával Košický samosprávny kraj, boli schválené Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja (KSK) uznesením č. 245/2004, dňa 30.08.2004 a uznesením č. 246/2004 bola vyhlásená jeho záväzná časť formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) KSK č. 2/2004.

Zmeny a doplnky 2009 ÚPN VÚC Košický kraj boli schválené uznesením č. 712/2009 a záväzná časť vyhlásená VZN KSK č. 10/2009, schválené uznesením č. 713/2009.

Zmeny a doplnky 2014 ÚPN VÚC Košický kraj boli schválené uznesením č. 92/2014 a záväzná časť vyhlásená VZN KSK č. 6/2014, schválené uznesením č. 93/2014.

Zmeny a doplnky 2017 ÚPN VÚC Košický kraj boli schválené uznesením č. 509/2017 a záväzná časť vyhlásená VZN KSK č. 18/2017, schválené uznesením č. 510/2017.

Obstarávateľ:

  • Samosprávny kraj

Charakteristika vymedzenia územia:

  • Spracúva sa pre časť krajiny s viacerými obcami s riešením špecifických rozvojových zámerov, alebo činnosti výrazne ovplyvňujúce priestorové a funkčné využívanie územia
  • ÚPN-R musí byť v súlade so záväznou časťou KÚRS a vychádzať z jej smerných častí
  • Vymedzenie hraníc riešeného územia určí v zadaní orgán územného plánovania, ktorý obstaráva ÚPN-R.

ÚPN-R ustanovuje najmä:

  • zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, dopravy, technického vybavenia, ochrany životného prostredia, ÚSES, kultúrnych a územných pamiatok a využívania prírodných zdrojov z hľadiska jeho trvalo udržateľného rozvoja s určením verejnoprospešných stavieb
  • vzájomnú nadväznosť územného rozvoja regiónu a jeho obcí na susediace regióny

Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja so zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ako podklad pre schvaľovací dokument. Samosprávny kraj schvaľuje ÚPN-R a záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením.

Spracúva sa:

  • M 1:100.000; 1:50.000; resp. 1:25.000 (hlavné výkresy)
  • M 1:500.000; 1:200.000 (širšie vzťahy)

Obsah ÚPN-R:

Vyhláška MŽP SR o ÚPP a ÚPD č. 55/2001 §11

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.06.2013 14:10
Upravené: 27.01.2020 10:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001