Územný plán regiónu (ÚPN-R)

Spracúva sa:

  • M 1:100.000; 1:50.000; resp. 1:25.000 (hlavné výkresy)
  • M 1:500.000; 1:200.000 (širšie vzťahy)

Obstarávateľ:

  • Samosprávny kraj

Charakteristika vymedzenia územia:

  • Spracúva sa pre časť krajiny s viacerými obcami s riešením špecifických rozvojových zámerov, alebo činnosti výrazne ovplyvňujúce priestorové a funkčné využívanie územia
  • ÚPN-R musí byť v súlade so záväznou časťou KÚRS a vychádzať z jej smerných častí
  • Vymedzenie hraníc riešeného územia určí v zadaní orgán územného plánovania, ktorý obstaráva ÚPN-R.

ÚPN-R ustanovuje najmä:

  • zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, dopravy, technického vybavenia, ochrany životného prostredia, ÚSES, kultúrnych a územných pamiatok a využívania prírodných zdrojov z hľadiska jeho trvalo udržateľného rozvoja s určením verejnoprospešných stavieb
  • vzájomnú nadväznosť územného rozvoja regiónu a jeho obcí na susediace regióny

Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja so zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ako podklad pre schvaľovací dokument. Samosprávny kraj schvaľuje ÚPN-R a záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením.

Obsah ÚPN-R:

Vyhláška MŽP SR o ÚPP a ÚPD č. 55/2001 §11

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 05.06.2013 14:10
Upravené: 12.09.2013 12:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy