Koordinátori participácie

Projekt zabezpečuje tri pracovné pozície koordinátorov participácie pre každý zapojený samosprávny kraj.

Koordinátorka participácie – senior na Košickom samosprávnom kraji v rámci národného projektu PARTICIPÁCIA 2 od 1.2.2023
Ing. Tünde Erényi
email: tunde.erenyi@vucke.sk
tel: 055/6196664

Na Úrade Košického samosprávneho kraja pôsobí od ukončenia inžinierskeho štúdia na Technickej univerzite v Košiciach.  V rámci svojej pracovnej agendy sa špecializovala najmä na rozvoj cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce, rozvoj vidieka. V rokoch 2012-2013 sa podieľala na založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným a pri zavedení nového nástroja do programu Interreg V-A SKHU 2014-2020 – Fondu malých projektov.

Koordinátorka participácie – junior na Košickom samosprávnom kraji v rámci národného projektu PARTICIPÁCIA 2 od 1.2.2023
Mgr. Iveta Urbanová
email: iveta.urbanova@vucke.sk
tel: 055/6196659

Je absolventkou Filozofickej fakulty v Košiciach v študijnom program filozofia, v ktorom posledný rok štúdia absolvovala na Masarykovej univerzite v Brne. Od novembra 2021 pôsobi na Úrade Košického samosprávneho kraja ako referent pre regionálny rozvoj. V rámci tejto pozície implementovala projekt GoDanuBio - Participatívne ekosystémy na podporu revitalizácie vidieckej a mestskej spolupráce prostredníctvom riadenia Dunajského obehového biohospodárstva.

Koordinátorka participácie – junior na Košickom samosprávnom kraji v rámci národného projektu PARTICIPÁCIA 2 od 1.2.2023
Ing. Jana Mesárošová
email: jana.mesarosova@vucke.sk
tel: 055/6196665

Inžinierske štúdium ukončila na Technickej univerzite v Košiciach v odbore geoturizmus. V roku 2022 nastúpila na odbor Regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a územného plánovania na Úrad košického samosprávneho kraja na pozíciu projektový manažér pre cestovný ruch.

Koordinátorky participácie na Úrade KSK sú odborne a metodicky riadené zo strany ÚSV ROS s využitím dodávateľa – Participation Factory. 

Koordinátorky participácie si v príprave a realizácii participatívnych procesov rozdeľujú úlohy, naviazané na zabezpečenie: 

 • diagnostiky a analýzy stavu riadenia participácie
 • na základe výsledkov diagnostiky a metodického usmernenia vypracovania návrhu optimalizácie procesov riadenia participácie s cieľom zvýšenia miery a spôsobov zapojenia verejnosti a vzájomných väzieb na hlavné procesy výkonu správy a poskytovania verejných služieb v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, dopravy, kultúry, životného prostredia a regionálneho rozvoja a iných a spracovanie návrhu optimalizácie existujúcej participatívnej praxe a nastavenia vnútroinštitucionálnej participácie
 • spracovania návrhu organizačného a kompetenčného modelu
 • zavádzania nového systému riadenia participatívnych procesov na úrade VÚC s využitím kapacít koordinátorov participácie, na základe optimalizovaného procesného modelu, ktorý predstavuje procesnú štruktúru optimalizujúcu procesy zapájania verejnosti.
 • spracovania plánu pre implementáciu navrhovaného procesného modelu riadenia participatívnych procesov v previazaní na identifikované participatívne zadania a projekty,
 • realizácie identifikovaných participatívnych procesov a implementácia optimalizovaného procesného modelu na vybraných pilotných participatívnych projektoch
 • nastavenia procesov pre komunikáciu a dialóg s partnermi v území s využitím vhodných metód ich zapájania
 • prípravy dizajnov identifikovaných participatívneho procesu: mapovanie zainteresovaných aktérov, navrhuje formát participácie a metódy zapájania, spracováva výstupy, kde nesie zodpovednosť za riadenie a koordináciu všetkých aktivít v rámci participatívneho procesu: komunikuje a koordinuje procesy dovnútra i von z inštitúcie
 • facilitácie stretnutí a profesionálne vedenie stretnutí v rámci participácie,
 • spracovania kvalitných zápisov zo stretnutí a základných výstupov,
 • logistickej podpory stretnutí: zabezpečenie priestorov, materiálu, občerstvenia, pozvaním a evidenciou zúčastnených aktérov a pod. 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2023 11:21
Upravené: 06.04.2023 15:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001