3. ročník Konferencie „Cesta k humanizácii sociálnych služieb

Načrtnúť cestu k humanizácii sociálnych služieb, hovoriť z rôznych hľadísk o tom, k čomu sa humanizácia viaže a čo znamená pre zariadenia sociálnych služieb KSK, bolo cieľom 3. ročníka konferencie „Cesta k humanizácii sociálnych služieb..“, ktorá sa konala 8. septembra v hoteli Yasmin v Košiciach . Konferenciu organizoval Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK v spolupráci so zariadením SUBSIDIUM - Špecializovaným zariadením, zariadením pre seniorov a domovom sociálnych služieb so sídlom v Rožňave.

Slovensko sa pripojilo k celosvetovému trendu odstraňovania dôsledkov inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí, ktorí vyžadujú dlhodobú pomoc a starostlivosť v  zariadeniach. Takáto zmena modelu je jedným z cieľov súčasnej politiky EÚ v oblasti sociálnej inklúzie a zdravotného postihnutia. Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych služieb v SR. Vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci krajiny a zároveň z priorít Európskeho spoločenstva.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015. Medzi národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb sú podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb, rozvoj ambulantných a pobytových sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom, ale aj zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných služieb prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení. Dôležitou súčasťou je vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.

Humanizácia v sociálnych službách znamená hlavne individuálnu prácu v malých skupinách. Záujmom je prispôsobovať chod zariadenia potrebám klientov a nie život klientov harmonogramu zariadenia. Prijímateľ sociálnych služieb by mal aj doma mať také možnosti, ako občan bez postihnutia.

Humanizáciu sociálnych služieb chápeme ako dôležitú etapu skvalitňovania sociálnych služieb, a to nielen v rámci transformácií zariadení sociálnych služieb, ale aj v  zavádzaní špecifických prvkov v oblasti sociálnej ako aj ošetrovateľskej starostlivosti (zmyslová aktivizácia, bazálna stimulácia, kinestetická mobilizácia, supervízia, tréningy pamäte... ).

Prednášky:
Ing. Zuzana Jusková, vedúca Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK - „Humanizácia ako prvok deinštitucionalizácie v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“

PhDr. Karolína Friedlová, konateľka spoločnosti, Certifikovaný lektor a supervízor, Viceprezidentka Asociace PALMA (Profesní Asociace Lektorů Mezinárodně Akreditovaných) - „Špecifické prvky v ošetrovateľskej starostlivosti“

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., supervízorka - „Supervízia ako prostriedok zvyšovania profesionality pracovníka v sociálnych službách v prospech zvyšovania kvality života prijímateľov sociálnych služieb“

Mgr. Ingrid Kelemenová, trénerka pamäti, sociálna pracovníčka zariadenia SUBSIDIUM - „Aktivácia pamäti ako prvok sociálnej rehabilitácie v zariadeniach sociálnych služieb“

Mgr.Imrich Žigo, manažér kvality (doc. Ing. Iveta Paulová) – „Model CAF, cesta k zlepšovaniu organizácií verejnej správy“

Mgr. Jakub Žákavec, MBA, riaditeľ, Dom seniorov Kdyně, p.o. - „Uplatnění konceptů v přímé péči v DS Kdyně v České republice“

PhDr. Ingrid Ferenčíková, garant pre sociálnu prácu zariadenia SUBSIDIUM - „Individuálne plánovanie – cesta k humanizácii sociálnych služieb“

Ing. Roman Krbata, PhD., riaditeľ, Centrum sociálnych služieb Skalka nad Váhom, člen odbornej sekcie Rady NPK SR Kvalita v sociálnych službách - „Etika v poskytovaní sociálnych služieb“

 

 

Použitie prednášok bez súhlasu autora je porušením autorského zákona. Prednášky boli pre účely Konferencie vyžiadané od autora Košickým samosprávnym krajom s jeho súhlasom o zverejnení.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 12.09.2014 10:20
Upravené: 08.02.2022 16:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001