Výročná správa KSK za rok 2022

 1. Všeobecné informácie o KSK
  1.1 Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke
  1.2 Orgány Košického samosprávneho kraja
  1.3 Výbor pre audit
  1.4 Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách
   
 2. Správa o činnosti a hospodárení KSK
  2.1 Úrad Košického samosprávneho kraja
   
 3. Dosiahnuté výsledky Košického samosprávneho kraja
  3.1 Prehľad o vývoji dlhu KSK
  3.2 Vývoj vybraných ukazovateľov Úradu KSK
  3.3 Vývoj majetku, vlastných zdrojov a záväzkov
  3.4 Vývoj finančnej situácie za roky 2019 - 2022
  3.5 Výsledok hospodárenia za rok 2022
   
 4. Konsolidovaná účtovná závierka KSK 2022
   
 5. Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja
   
 6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
  Dokument obsahujúci časti 1 až 6
   
 7. Prílohy:
  7.1 Individuálna účtovná závierka KSK za rok 2022
  - úvodná strana
  - súvaha, výkaz ziskov a strát
  - finančný výkaz FIN 1-12
  - finančný výkaz FIN 3-04
  - finančný výkaz FIN 4-04
  - finančný výkaz FIN 5-04
  - finančný výkaz FIN 6-04
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora
  7.2 Konsolidovaná účtovná závierka KSK za rok 2022
  - úvodná strana
  - súvaha, výkaz ziskov a strát
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora

  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.12.2023 14:48
Upravené: 12.12.2023 15:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001