Informácia o finančných príspevkoch

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja uznesením č. 472/2020 prijatým na 22. zasadnutí dňa 14.12.2020, podľa § 8 ods. 1, § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na novom VZN č. 10/2020 o poskytovaní dotácií, účinnom od 01.01.2021, ktorým sa zároveň ruší VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení VZN č. 9/2009VZN č. 7/2014 ku dňu 31.12.2020 a zároveň ruší VZN č. 7/2008 o poskytnutí dotácie na rozvoj športu ku dňu 31.12.2020. Príloha nového VZN č. 10/2020 obsahuje Štatút dotačnej komisie KSK pre poskytovanie dotácií.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Martin Sokol
odbor financií
tel.: 055 7268 158
E-mail: martin.sokol@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.01.2013 13:13
Upravené: 19.03.2021 09:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról