Výročná správa KSK za rok 2018

 1. Identifikácia organizácie Košický samosprávny kraj
 2. Orgány Košického samosprávneho kraja
 3. Dosiahnuté výsledky Košického samosprávneho kraja v roku 2018
 4. Vývoj finančnej situácie za roky 2015-2018
 5. Výsledok hospodárenia za rok 2018
 6. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018
 7. Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja
 8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
  Dokument obsahujúci časti 1. až 8
 9. Prílohy:
  9.1 Individuálna účtovná závierka KSK za rok 2018
  - úvodná strana
  - súvaha, výkaz ziskov a strát
  - finančný výkaz FIN 1-12
  - finančný výkaz FIN 3-04
  - finančný výkaz FIN 4-04
  - finančný výkaz FIN 5-04
  - finančný výkaz FIN 6-04
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora
  9.2 Konsolidovaná účtovná závierka KSK za rok 2018 

  - úvodná strana
  - súvaha
  výkaz ziskov a strát
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.11.2019 15:58
Upravené: 05.12.2022 09:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001