Výročná správa KSK za rok 2019

 1. Identifikácia organizácie Košický samosprávny kraj
 2. Orgány Košického samosprávneho kraja
 3. Dosiahnuté výsledky Košického samosprávneho kraja v roku 2019
 4. Vývoj finančnej situácie za roky 2016-2019
 5. Výsledok hospodárenia za rok 2019
 6. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019
 7. Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja
 8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
  Dokument obsahujúci časti 1. až 8
 9. Prílohy:
  9.1 Individuálna účtovná závierka KSK za rok 2019
  - úvodná strana
  - súvaha, výkaz ziskov a strát
  - finančný výkaz FIN 1-12
  - finančný výkaz FIN 3-04
  - finančný výkaz FIN 4-04
  - finančný výkaz FIN 5-04
  - finančný výkaz FIN 6-04
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora
  9.2 Konsolidovaná účtovná závierka KSK za rok 2019 

  - úvodná strana
  - súvaha, výkaz ziskov a strát
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.12.2020 12:42
Upravené: 05.12.2022 09:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001