Výročná správa KSK za rok 2014

 1. Časť – Identifikácia organizácie Košický samosprávny kraj
 2. Časť – Orgány Košického samosprávneho kraja
 3. Časť – Dosiahnuté výsledky Košického samosprávneho kraja v roku 2014
 4. Časť – Vývoj finančnej situácie za roky 2011-2014
 5. Časť – Výsledok hospodárenia za rok 2014
 6. Časť – Konsolidovaná účtovná závierka KSK za rok 2014
 7. Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja
 8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
  - Dokument obsahujúci časti I. až VIII.
  - Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
 9. Časť – Prílohy:
  1. Individuálna účtovná závierka za rok 2014
   - úvodná strana
   - súvaha výkazu ziskov a strát
   - finančný výkaz FIN 1-12
   - finančný výkaz FIN 3-04
   - finančný výkaz FIN 4-01
   - finančný výkaz FIN 5-04
   - finančný výkaz FIN 6-04
   - poznámky: textová časť
   - poznámky: tabuľková časť
  2. - správa audítora

  3. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014
   - úvodná strana
   - súvaha - aktíva
   - súvaha - pasíva
   - výkaz ziskov a strát
   - poznámky: textová časť
   - poznámky: tabuľková časť
   - správa audítora

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.07.2015 15:44
Upravené: 05.12.2022 09:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001