Výročná správa KSK za rok 2012

 1. Časť – Správa o činnosti Košického samosprávneho kraja
 2. Časť – Účtovná závierka za rok 2012
 3. Časť – Vývoj finančnej situácie za roky 2009 – 2012
 4. Časť – Výsledok hospodárenia za rok 2012
 5. Časť – Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012
 6. Časť – Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja
  - Dokument obsahujúci časti I. až VI.
  - Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy konsolidovaného celku s konsolidovanou účtovnou závierkou KSK 2012
  - Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou KSK 2012
 7. Časť – Prílohy:
  1. Individuálna účtovná závierka za rok 2012
   - súvaha
   - výkaz ziskov a strát
   - finančný výkaz FIN 1-04
   - finančný výkaz FIN 3-04
   - finančný výkaz FIN 4-01
   - finančný výkaz FIN 5-04
   - finančný výkaz FIN 6-01
   - finančný výkaz FIN 7-04
   - poznámky: textová časť
   - poznámky: tabuľková časť
   - správa audítora
  2. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012
   - súvaha
   - výkaz ziskov a strát
   - poznámky: textová časť
   - poznámky: tabuľková časť
   - správa audítora

Autor/zdroj: Anna Ryníková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.04.2014 06:00
Upravené: 05.12.2022 09:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001