Výročná správa KSK za rok 2021

 1. Všeobecné informácie o KSK
  1.1 Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke
  1.2 Orgány Košického samosprávneho kraja
  1.3 Výbor pre audit
  1.4 Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách
 2. Správa o činnosti a hospodárení KSK
  2.1 Úrad Košického samosprávneho kraja
 3. Dosiahnuté výsledky Košického samosprávneho kraja
  3.1 Prehľad o vývoji dlhu KSK
  3.2 Vývoj vybraných ukazovateľov Úradu KSK
  3.3 Vývoj majetku, vlastných zdrojov a záväzkov
  3.4 Vývoj finančnej situácie za roky 2018 - 2021
  3.5 Výsledok hospodárenia za rok 2021
 4. Konsolidovaná účtovná závierka KSK 2021
 5. Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja
 6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
  Dokument obsahujúci časti 1 až 6
 7. Prílohy:
  7.1 Individuálna účtovná závierka KSK za rok 2021
  - úvodná strana
  - súvaha, výkaz ziskov a strát
  - finančný výkaz FIN 1-12
  - finančný výkaz FIN 3-04
  - finančný výkaz FIN 4-04
  - finančný výkaz FIN 5-04
  - finančný výkaz FIN 6-04
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora
  7.2 Konsolidovaná účtovná závierka KSK za rok 2021
  - úvodná strana
  - súvaha, výkaz ziskov a strát
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 28.12.2022 08:47
Upravené: 28.12.2022 14:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001