Výročná správa KSK za rok 2020

 1. Všeobecné informácie o KSK
  1.1 Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke
  1.2 Orgány Košického samosprávneho kraja
  1.3 Výbor pre audit
  1.4 Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách
 2. Správa o činnosti a hospodárení KSK
  2.1 Úrad Košického samosprávneho kraja
 3. Dosiahnuté výsledky Košického samosprávneho kraja
  3.1 Prehľad o vývoji dlhu KSK
  3.2 Vývoj vybraných ukazovateľov
  3.3 Vývoj majetku, vlastných zdrojov a záväzkov
  3.4 Vývoj finančnej situácie
  3.5 Výsledok hospodárenia
 4. Konsolidovaná účtovná závierka
 5. Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja
 6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
  Dokument obsahujúci časti 1 až 6
 7. Prílohy:
  7.1 Individuálna účtovná závierka KSK za rok 2020
  - úvodná strana
  - súvaha, výkaz ziskov a strát
  - finančný výkaz FIN 1-12
  - finančný výkaz FIN 3-04
  - finančný výkaz FIN 4-04
  - finančný výkaz FIN 5-04
  - finančný výkaz FIN 6-04
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora
  7.2 Konsolidovaná účtovná závierka KSK za rok 2020
  - úvodná strana
  - súvaha, výkaz ziskov a strát
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 28.12.2021 16:45
Upravené: 28.12.2022 11:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001