Výročná správa KSK za rok 2016

 1. Identifikácia organizácie Košický samosprávny kraj
 2. Orgány Košického samosprávneho kraja
 3. Dosiahnuté výsledky Košického samosprávneho kraja v roku 2016
 4. Vývoj finančnej situácie za roky 2013-2016
 5. Výsledok hospodárenia za rok 2016
 6. Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja
 7. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
  Dokument obsahujúci časti 1. až 7
 8. Prílohy:
  8.1 Individuálna účtovná závierka KSK za rok 2016
  - úvodná strana
  - súvaha, výkaz ziskov a strát
  - finančný výkaz FIN 1-12
  - finančný výkaz FIN 3-04
  - finančný výkaz FIN 4-04
  - finančný výkaz FIN 5-04
  - finančný výkaz FIN 6-04
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora
  8.2 Konsolidovaná účtovná závierka a výročná správa KSK za rok 2016 

  - úvodná strana
  - súvaha, výkaz ziskov a strát
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - výročná správa za konsolidovaný celok
  - správa audítora

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.05.2017 12:54
Upravené: 05.12.2022 09:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001