Výročná správa KSK za rok 2013

 1. Časť – Identifikácia organizácie Košický samosprávny kraj
 2. Časť – Orgány Košického samosprávneho kraja
 3. Časť – Dosiahnuté výsledky Košického samosprávneho kraja v roku 2013
 4. Časť – Vývoj finančnej situácie za roky 2010-2013
 5. Časť – Výsledok hospodárenia za rok 2013
 6. Časť – Konsolidovaná účtovná závierka KSK za rok 2013
 7. Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja
 8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
  - Dokument obsahujúci časti I. až VIII.
  - Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
 9. Časť – Prílohy:
  1. Individuálna účtovná závierka za rok 2013
   - súvaha (hlavička)
   - výkaz ziskov a strát (hlavička)
   - finančný výkaz FIN 1-12 (hlavička)
   - finančný výkaz FIN 3-04 (hlavička)
   - finančný výkaz FIN 4-01 (hlavička)
   - finančný výkaz FIN 5-04 (hlavička)
   - finančný výkaz FIN 6-04 (hlavička)
   - poznámky: textová časť (hlavička)
   - poznámky: tabuľková časť
  2. - správa audítora
   - Správa audítora o preverení súladu hospodárenia KSK so zákonom č.583/2004 Z.z.
  3. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013
   - súvaha - aktíva (hlavička)
   - súvaha - pasíva
   - výkaz ziskov a strát (hlavička)
   - poznámky: textová časť (hlavička)
   - poznámky: tabuľková časť
   - správa audítora

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.11.2014 10:37
Upravené: 05.12.2022 09:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001