Výročná správa KSK za rok 2017

 1. Identifikácia organizácie Košický samosprávny kraj
 2. Orgány Košického samosprávneho kraja
 3. Dosiahnuté výsledky Košického samosprávneho kraja v roku 2017
 4. Vývoj finančnej situácie za roky 2014-2017
 5. Výsledok hospodárenia za rok 2017
 6. Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja
 7. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
  Dokument obsahujúci časti 1. až 7
 8. Prílohy:
  8.1 Individuálna účtovná závierka KSK za rok 2017
  - úvodná strana
  - súvaha, výkaz ziskov a strát
  - finančný výkaz FIN 1-12
  - finančný výkaz FIN 3-04
  - finančný výkaz FIN 4-04
  - finančný výkaz FIN 5-04
  - finančný výkaz FIN 6-04
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora
  8.2 Konsolidovaná účtovná závierka a výročná správa KSK za rok 2017 

  - úvodná strana
  - súvaha, výkaz ziskov a strát
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - výročná správa za konsolidovaný celok
  - správa audítora

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.11.2018 09:50
Upravené: 27.12.2018 09:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról