Cenová regulácia a cenová kontrola

Košický samosprávny kraj je od 1. 1. 2004 cenovým orgánom podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“).

Medzi jeho kompetencie v oblastí cien patrí:

  1. cenová regulácia tovarov miestneho významu v rozsahu ustanovenom Ministerstvom financií SR. Na tieto rozhodnutia sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní a nepodliehajú preskúmavaniu správnym súdom. Sú uverejňované na jeho webovom sídle.
  2. cenová kontrola a konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak k porušeniu zákona o cenách došlo v územnom obvode Košického samosprávneho kraja fyzickými a právnickými osobami, alebo ak ide o jeho rozhodnutia o regulácii cien. Na rozhodnutia o porušení cenovej disciplíny sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Odvolacím orgánom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Tieto rozhodnutia podliehajú preskúmavaniu správny súdom.

Rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov, pri ktorom sa uplatňujú maximálne ceny:

Číslo položky Číselný kód klasifikácie produkcie Tovar
2 63.21.24 Parkovacie služby
len služby strážených parkovísk
3 74.70.15 Služby čistenie pecí, kotlov a komínov
len kominárske služby pre domácnosť
4 90.00.12 Čistenie žúmp a septikov
len pre domácnosť
5 90.00.30 Hygienické (čistiace) a podobné služby
len čistenie a kropenie ulíc vykonávané pre mesto alebo obec
6 93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy, spopolnenie zomrelého a ostatkov v rakve vrátane uloženia popola do úradnej popolnice s označením
7 93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania

Košický samosprávny kraj vo svojej činnosti postupuje v zmysle:

  1. zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
  2. vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
  3. opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 zo dňa 9. decembra 2003 v znení neskorších predpisov
  4. zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
  5. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:48
Upravené: 28.12.2018 09:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001