Cenová kontrola

Porušenia cenovej disciplíny zo strany predávajúceho sú najmä:

  • predá tovaru za vyššiu cenu ako maximálnu, ktorú určil cenový orgán,
  • nesplní si povinnosti podľa § 13 až 15 zákona o cenách, alebo odovzdá cenovému orgánu nepravdivé informácie. Ide najmä o:
    • označovanie tovaru cenami. Každý tovar musí byť pri predaji označený cenou platnou v čase ponuky, a to cenovkou, informáciou o cene formou cenníka, vývesky alebo iným primeraným spôsobom,
    • cenovú evidenciu. Predávajúci je povinný viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru vrátane kalkulácii nákladov a zisku tri roky po predaji tovaru. Za cenovú evidenciu sa považujú doklady obsahujúce vymedzenie predávaného tovaru, spôsob vytvorenia ceny a výšku ceny tohto tovaru.
    • cenové informácie, ktoré je povinný na vyžiadanie bezplatne poskytovať cenovému orgánu,
  • nedodržiava pravidlá dohodovania a uplatňovania ceny. Pri dohodovaní ceny je záväzné vymedzenie tovaru názvom, jednotkou množstva, kvalitatívnymi a dodacími podmienkami. Súčasťou ceny tovaru môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh tovaru a zisk. Ak nie je dohodnuté inak, súčasťou ceny je aj daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň, pri dovážanom tovare clo a iné platby.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.12.2018 09:25
Upravené: 18.01.2024 16:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001