Výročná správa KSK za rok 2011

 1. Časť – Správa o činnosti Košického samosprávneho kraja
 2. Časť – Účtovná závierka za rok 2011
 3. Časť – Vývoj finančnej situácie za roky 2008 – 2011
 4. Časť – Výsledok hospodárenia za rok 2011
 5. Časť – Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011
 6. Časť – Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja
  - Dokument obsahujúci časti I. až VI.
  - Dodatok správy audítora o overení súladu
 7. Časť – Prílohy:
  1. Individuálna účtovná závierka za rok 2011
   - súvaha
   - výkaz ziskov a strát
   - finančný výkaz FIN 1-04
   - finančný výkaz FIN 3-04
   - finančný výkaz FIN 4-01
   - finančný výkaz FIN 5-04
   - finančný výkaz FIN 6-01
   - finančný výkaz FIN 7-04
   - poznámky
   - správa audítora
  2. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011
   - súvaha
   - výkaz ziskov a strát
   - poznámky
   - prílohy k poznámkam
   - správa audítora

Autor/zdroj: Anna Ryníková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.12.2012 06:00
Upravené: 05.12.2022 09:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001