Výročná správa KSK za rok 2015

 1. Identifikácia organizácie Košický samosprávny kraj
 2. Orgány Košického samosprávneho kraja
 3. Dosiahnuté výsledky Košického samosprávneho kraja v roku 2015
 4. Vývoj finančnej situácie za roky 2012-2015
 5. Výsledok hospodárenia za rok 2015
 6. Konsolidovaná účtovná závierka KSK za rok 2015
 7. Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja
 8. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
  Dokument obsahujúci časti 1. až 8
 9. Prílohy:
  9.1) Individuálna účtovná závierka KSK za rok 2015
  - úvodná strana
  - súvaha, výkaz ziskov a strát
  - finančný výkaz FIN 1-12
  - finančný výkaz FIN 3-04
  - finančný výkaz FIN 4-01
  - finančný výkaz FIN 5-04
  - finančný výkaz FIN 6-04
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora
  - dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou

  9.2) Konsolidovaná účtovná závierka KSK za rok 2015
  - úvodná strana
  - súvaha - aktíva
  - súvaha - pasíva
  - výkaz ziskov a strát
  - poznámky textová časť
  - poznámky tabuľková časť
  - správa audítora
  - dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.12.2016 14:00
Upravené: 05.12.2022 09:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001