Kultúra a Cestovný ruch

Kultúra

Medzi hlavné úlohy Košického samosprávneho kraja v oblasti kultúry patrí:

  • zabezpečenie a kvalitatívny rozvoj kultúrnych služieb pre obyvateľov a návštevníkov kraja
  • uchovávanie, výskum a prezentácia  hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva
  • vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, vrátane kultúry národnostných menšín, ekumény a rôznych foriem umenia
  • rozvoj knižnično – informačných služieb
  • prezentácia divadelného umenia
  • organizovanie rôznorodých aktivít, podujatí,  festivalov, súťaží a prehliadok v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a záujmovo-umeleckej činnosti s dôrazom na prácu s talentom

Kultúrne služby

Košický samosprávny kraj zabezpečuje kultúrne služby

KSK je v súčasnosti zriaďovateľom 20 kultúrnych organizácií,  s právnou subjektivitou (5 múzeí, 2 galérie, 4 divadlá, 4 knižnice, 2 regionálne osvetové strediská, 1 kultúrne centrum, 1 knižnica spojená s kultúrnym centrom, 1 kultúrne centrum spojené s hvezdárňou).

Preklik na väčšiu mapu

Ponuku aktivít, ktoré pripravujú kultúrne organizácie je možné vyhľadať podľa miesta konania, žánru či termínu  v Zozname kultúrnych podujatí.

Komplexná správa a manažment kultúrnych zariadení zahŕňa personálne, finančné, organizačné, projektové a odborno-metodické riadenie. KSK pri týchto činnostiach využíva finančné prostriedky z vlastného rozpočtu, ale získava ich aj z ďalších externých zdrojov z rôznych projektov, grantov a dotačných schém.

Kultúrne organizácie každoročne vyhodnocujú svoju činnosť prostredníctvom Výročných správ (po kliknutí na konkrétnu organizáciu sa zobrazí aj chronologický prehľad jej výročných správ).

Tradície inšpirujú inovácie - rozvoj kultúry

Priority rozvoja kultúry v kraji sú definované v strategickom dokumente Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji  2020-2025 (2030).

Podstatu koncepcie tvoria 3 programy: Regionálna kultúrna identita, Kultúrny cestovný ruch, Kreatívny priemysel a 2 procesy: Optimalizácia správy a prevádzky kultúrnych organizácií a Investície od obnovy kultúrneho dedičstva a kultúrnej infraštruktúry.

Skrátená verzia koncepcia je zobrazená v infografike.

Od schválenia Koncepcie je raz za dva roky vypracovaná Monitorovacia správa o realizácii Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025(2030) za roky 2020 – 2021.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

PhDr. Jana Knežová, PhD.
Odbor kultúry
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

T: +421 55 7268 271
Mail: jana.knezova@vucke.sk

   

Cestovný ruch

Cieľom politiky Košického samosprávneho kraja v oblasti cestovného ruchu je  zvyšovanie konkurencieschopnosti cestovného ruchu ako odvetvia, ktoré môže tvoriť významnú súčasť ekonomiky Košického kraja.

Košický samosprávny kraj realizuje aktivity  v oblasti cestovného ruchu v súlade so Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2027. Veľký dôraz je kladený na rozvoj cykloturistiky a budovanie cyklistickej infraštruktúry.

Základným podporným nástrojom  pre oblasť cestovného ruchu je Program Terra Incognita, v rámci ktorého sú pravidelne vyhlasované výzvy na poskytovanie dotácií pre oblasť cestovného ruchu.

Informácie o dokumentoch, aktivitách a vydaných propagačných materiáloch KSK v oblasti cestovného ruchu sú uvedené na záložke Cestovný ruch pod kompetenciami kraja.

Košický samosprávny kraj založil a podieľa sa na financovaní krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus ako organizácie, ktorá zabezpečuje marketing a propagáciu turistickej ponuky v kraji.

Informácie o turistickej ponuke v Košickom kraji

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Barbora Kováčová
Odbor regionálneho rozvoja
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

T: +421 55 6196 650
Email: barbora.kovacova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.01.2020 15:29
Upravené: 09.02.2024 13:44