Konferencia Kvalita sociálnych služieb - stav a prognóza vývoja sociálnych služieb

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu v spolupráci so spoločnosťou SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. dňa 24. mája 2012 (štvrtok) od 8. 30 – 12. 30 hod v priestoroch kongresovej sály hotela Maraton, Strojárenska 21 v Košiciach.

Súčasťou konferencie bol, v čase od 13.30 do 16.30 hod., aj odborno-vzdelávací seminár Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) pre sestry zo ZSS a ADOS, akreditovaný troma kreditmi.

Cieľom konferencie bolo zabezpečiť zvýšenie informovanosti, pripravenosti a zavedenia jednotných postupov pri aplikácii zmien smerujúcich k zvyšovaniu kvality sociálnych služieb.
Program pozostával z dvoch tematicky ucelených blokov.
Prvý blok bol venovaný legislatíve ako aj implementácii štandardov kvality v sociálnych službách a druhý legislatíve a procesom v  oblasti zdravotníctva. Cieľovú skupinu účastníkov konferencie tvorili v prvom bloku zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb ako aj ostatných inštitúcií ( počet 87), ktorí sa tejto problematike venujú na odbornej úrovni a v druhom bloku zdravotné sestry (počet 70).
Druhý blok mal charakter odborného semináru z dôvodu, že na konferencii participovala aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

______________________________________________

I. BLOK – Kvalita v sociálnych službách - stav a prognóza vývoja sociálnych služieb
8.30 hod. - 9.00 hod. - prezentácia
9.00 hod. – 12.30 hod.

Otvorenie konferencie
JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja

1. prednáška
Aplikácia zákona o sociálnych službách v Košickom kraji
Prednášajúci: Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK

2. prednáška
Nedostatky pri poskytovaní sociálnych služieb ovplyvňujúce ich kvalitu
Prednášajúci: PhDr. Mária Košútová, riaditeľka Odboru dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb, MPSVaR SR

3. prednáška
Štandardy kvality sociálnych služieb v Českej republike

Prednášajúci : Mgr. Kveta Staňková, Krajský úrad, Moravsko slezský kraj

4. prednáška
Aktivátory hybných síl zlepšovania kvality v sociálnych službách

Prednášajúci : Ing. Ľuboš Socha, PhD.

5. prednáška
Indikátory kvality pobytových sociálnych služieb optikou verejných poskytovateľov

Prednášajúci: PaedDr. Miroslav Mandelík, vedúci úseku starostlivosti o klienta, JASANIMA - DSS

6. prednáška
Implementácia štandardov kvality u neverejného poskytovateľa – Integra, o.z.

Prednášajúci: Ing. Jana Hurová, PhD, riaditeľka Integra, o.z.

II. BLOK – Manažment ošetrovateľskej starostlivosti

13.00 – 16.00 hod

1. prednáška
Manažment inkontinencie
Prednášajúci : zástupca spoločnosti SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o.

2. prednáška
Analýza poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Prednášajúci : JUDr. PhDr. Martina Netolická, referent pre zariadenia Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK

3. prednáška
Perspektíva ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

Prednášajúci : Mgr. Henrieta Ibošová , garant oše. starostlivosti, JASANIMA -DSS

Šírenie prednášok bez súhlasu autora je porušením autorského zákona.
Prednášky boli pre účely Konferencie vyžiadané od autora Košickým samosprávnym krajom.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 24.05.2012 15:00
Upravené: 22.12.2021 13:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001