Odpovede na často kladené otázky pre oblasť územného plánovania a životného prostredia

1. Otázka:

Akú činnosť vykonáva Oddelenie územného plánovania a životného prostredia v oblasti ŽP?

Odpoveď:

Oddelenie ÚP a ŽP je v zmysle Zákona a posudzovaní vplyvov na životné prostredie účastníkom konaní pripravovaných zámerov a  strategických dokumentov, ktoré môžu mať dopad na životné prostredie samosprávneho kraja. Jedná sa o zámery realizované na území Košického samosprávneho kraja, SR, prípadne zámerov realizovaných za území iného štátu. K týmto konaniam Oddelenie ÚP a ŽP predkladá svoje pripomienky a priamo tak háji verejný záujem obyvateľov kraja, pričom prihliada na ochranu všetkých zložiek životného prostredia.Oddelenie ÚP a ŽP sa tiež operatívne zaoberá podnetmi verejnosti a dotknutých subjektov k vzniknutým javom, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie (environmentálne záťaže, prírodné katastrofy, nelegálne skládky, povodne a pod.) a v rámci svojich kompetencií podniká kroky k ich minimalizácii, resp. eliminácii, a tým prispieva k celkovej ochrane prírody a krajiny.

2. Otázka:

Aké povolenia sú potrebné k výrubovému konaniu na územní Košického samosprávneho kraja?

Odpoveď:

Kompetenciu udeliť povolenie na výrub drevín má príslušný okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie.

3. Otázka:

Informácie k účelu, rozsahu a podmienkam poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

Odpoveď:

Požiadať o dotáciu je možné na základe písomnej žiadosti, ktorú predkladá žiadateľ (obec, mesto) Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) od 15. januára do 28. februára príslušného roku. Vzor žiadosti s povinnými prílohami je zverejnený na web stránke ministerstva

4. Otázka:

Poskytovanie územnoplánovacích informácií        

Odpoveď:

Špecifické rozvojové zámery alebo vykonávanie činností v území, ktoré výrazne ovplyvňujú priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Košického samosprávneho kraja musia byť v súlade so záväznou časťou územného plánu regiónu (ÚPN VÚC Košický kraj)
Aktuálne platné Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja VZN KSK č. 8/2017, z 12.júla 2017, v prílohe č. 2 je uvedené Úplné znenie záväznej časti ÚPN VÚC Košický kraj

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.03.2022 14:39
Upravené: 29.03.2022 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001