Odpovede na často kladené otázky pre oblasť geografických informačných systémov

1. Otázka:

Čo je to Geoportál KSK a pre koho je určený?

Odpoveď:

Geoportál KSK slúži ako platforma pre integráciu, ukladanie a publikovanie údajov zobraziteľných v mape (priestorové informácie). Cieľovými skupinami používateľov platformy sú:

 • Úrad KSK (pre kvalitné rozhodovanie na základe priestorových informácií a vhodné nastavenie politík v niekoľkých oblastiach života – doprava, regionálny rozvoj, zdravotníctvo, sociálna oblasť,…)
 • Verejnosť (z dôvodu transparentného poskytovania širokospektrálnych informácií o regióne)
 • Samospráva (informácie o regióne až na úroveň obcí, pre kvalitné rozhodovanie na základe priestorových informácií)
 • Podnikateľský sektor (pre monitorovanie a analýzu demografických a ekonomických ukazovateľov v priestore a následne rozhodovanie sa na základe týchto informácií)
 • Akademický sektor (pre štúdium a skúmanie rôznych skutočností a javov v regióne, pre využitie mapových podkladov v seminárnych alebo záverečných prácach)

2. Otázka:

Aké údaje sa dajú nájsť na Geoportáli KSK?

Odpoveď:

Údaje sa na Geoportáli KSK nachádzajú v Dátovom katalógu. V katalógu nájdete datasety, ktoré sa bezprostredne dotýkajú územia samosprávneho kraja a sú v ňom zahrnuté pôvodné dáta samosprávneho kraja a taktiež dáta, ktoré sa o kraji zbierajú na národnej úrovni. Každý dataset má svoje metadáta (dáta o dátach), ktoré popisujú o aký typ dát ide, čo predstavujú a z akého zdroja sú čerpané. Údaje v katalógu sú zverejnené v rôznych tematických oblastiach, napr.:

 • doprava (cestná sieť, cesty vo vlastníctve KSK, autobusové a železničné zastávky,..)
 • financie (dotácie KSK)
 • sociálne veci (sociálne zariadenia, rómske komunity,...)
 • administratívne hranice (hranica kraja, okresu, obce,...)
 • územné plánovanie (Prehľad územnoplánovacej dokumentácie obcí KSK)

3.Otázka:

Aké sú funkcionality Geoportálu KSK?  

Odpoveď:

Na Geoportáli KSK sa nachádzajú tieto základné prvky a funkcie:

 • Dátový katalóg (GeoNetwork) - katalóg otvorených a geolokovaných údajov na prezeranie a stiahnutie.
 • Mapový prehliadač (MapStore) - online mapový prehliadač, ktorý slúži na prehliadanie a analýzu priestorových dát. Umožňuje pridať dáta z Dátoveho katalógu KSK, vrstviť jednotlivé dáta nad sebou, merať, porovnávať a pod.
 • Služby (GeoServer) - základný nástroj na ukladanie, zdieľanie a vykresľovanie priestorových dát formou služieb (WMS, WMTS, WFS, CSW služby), na ktoré je možné sa pripojiť a konzumovať poskytované dáta. Poskytované služby sú štandardizované podľa OGC štandardov.
 • Aplikácie / Tematické mapy - webmapové aplikácie zachytávajú konkrétne pohľady na danú problematiku. Každá webmapová tematická aplikácia je postavená na zdrojoch z Dátového katalógu KSK a snaží sa sprostredkovať komplexnejší pohľad na konkrétnu problematiku.
 • Články – zaujímavé informácie o Geoportáli, mapách, geopriestorových údajoch, otvorených dátach....

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.03.2022 14:39
Upravené: 29.03.2022 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001