Odpovede na často kladené otázky pre oblasť regionálneho rozvoja

1. Otázka:

Kedy bude vyhlásená výzva v rámci nového programu Interreg NEXT – Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2021-2027

Odpoveď:

Program je ešte v procese prípravy, presný termín vyhlásenia výzvy nie je možné určiť. Záujemcov o program prosíme, aby ste priebežne sledovali stránku, alebo v prípade konkrétnych otázok kontaktovali Informačný bod, ktorý bol zriadený na úrade Košického samosprávneho kraja na e-mailovej adrese: Barbora.kovacova@vucke.sk.

2. Otázka:

Kedy bude vyhlásená výzva v rámci nového programu Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko 2021-2027?

Odpoveď:

Vzhľadom k tomu, že program je ešte v procese prípravy (do 2. apríla 2022 má byť predložený riadiacim orgánom Európskej komisie na schválenie), presný termín vyhlásenia výzvy nie je možné určiť. Záujemcom o program Interreg VI-A HU-SK, v rámci plánovanej informačnej kampane na jeseň 2022 budú poskytnuté všetky relevantné informácie.

Prosíme, aby ste priebežne sledovali stránku, alebo v prípade konkrétnych otázok kontaktovali Informačný bod, ktorý bol zriadený na úrade Košického samosprávneho kraja na e-mailovej adrese: tunde.erenyi@vucke.sk.

3. Otázka:

Ktoré oblasti budú podporené v programovom období 2021-2027?

Odpoveď:

Program sa zameriava na nasledovné oblasti:

 • ochrana biodiverzity a životného prostredia, zmierňovanie následkov zmeny klímy a prechod na nízko uhlíkovú ekonomiku
 • zlepšenie rovnakého prístupu k sociálnym službám a zabezpečenie inkluzívnosti trhu práce, zachovanie miestneho dedičstva, komplexný rozvoj turistických destinácií
 • spolupráca osôb, inštitúcií a budovanie vzájomnej dôvery v rámci Fondu malých projektov, odstránenie legislatívnych prekážok na hraniciach

4. Otázka:

Fond malých projektov bude súčasťou aj nového programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko?

Odpoveď:

Fond malých projektov ako nástroj bol vyhodnotený ako veľmi užitočný, z toho dôvodu bude dostupný aj v programovom období 2021-2027. Cieľom FMP bude posilniť sociálnu súdržnosť cez hranice podporou spolupráce na miestnej úrovni a vytvoriť a zlepšiť dlhodobú spoluprácu medzi aktérmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych (soft) projektov.

5. Otázka:

Malé a stredné podniky (MSP) budú zaradené do zoznamu oprávnených žiadateľov?

Odpoveď:

Áno, aj v programovom období 2021-2027 budú mať MSP možnosť uchádzať sa o podporu z programu Interreg VI-A HU-SK. Presnejšie podmienky budú známe po schválení operačného programu, resp. po vyhlásení predmetnej výzvy.

6. Otázka:

Čo je projekt GoDanuBio?

Odpoveď:

Košický samosprávny kraj spustil 1. júla 2020 implementáciu aktivít projektu GoDanuBio Participatívne ekosystémy na podporu revitalizácie vidieckej a mestskej spolupráce prostredníctvom riadenia Dunajského obehového biohospodárstva, realizovaného v rámci Dunajského nadnárodného programu, ktorý je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce. Projekt bol oficiálne odštartovaný 30. júla 2020 stretnutím členov konzorcia projektových partnerov pozostávajúcich z 19 projektových partnerov a  6 strategických partnerov 10tich krajín EÚ (AT, BG, CZ, DE, HR, HU, RO, SI, SK, RS).

Realizácia projektových aktivít prebieha na  odbore regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia.

K dispozícii je oficiálna stránka projektu

7. Otázka:

Aké sú prioritné oblasti projektu GodanuBio?

Odpoveď:

Implementácia projektu sa orientuje na koncept obehového biohospodárstva, ktorý je použitý ako nástroj na podporu regionálneho rozvoja.

Jedná sa o koncept zameraný na prechod ekonomiky založenej na využívaní fosílnych zdrojov na ekonomiku využívajúcu udržateľnú výrobu biologických zdrojov. Takto vzniká priestor pre vývoj nových výrobkov a služieb, čím sa do centra pozornosti dostávajú práve vidiecke oblasti.

Projekt GoDanuBio je interdisciplinárnou spoluprácou medzi rôznymi aktérmi z oblasti politiky a produktívneho sektora, s cieľom aktívne riešiť demografické zmeny. Aktivity projektu sú podporené konceptom participatívneho riadenia, ktorý je formou integrovanej spolupráce medzi mestom a vidiekom.

8. Otázka:

Aké aktivity sú realizované v rámci projektu GoDanuBio?

Odpoveď:

 • vzdelávanie v témach bioekonomiky, ako nástroja riešenia dlhodobých problémov v regióne
 • vytvoriť prepojenie medzi témami demografická zmena, rozvoj vidieka a bioekonomika
 • zavádzanie metodiky participatívneho riadenia v systéme verejnej správy
 • vytváranie klastrových politík pre realizovanie dlhodobých cieľov v regióne
 • použitie participatívneho riadenia na rozvoj biohospodárstva
 • posilniť komunikáciu medzi zainteresovanými stranami a následne vytvárať synergie

9. Otázka:

Aké sú dlhodobé ciele projektu GoDanuBio?

Odpoveď:

Dlhodobým cieľom projektu je zlepšenie sociálno-ekonomického stavu regiónov, prispieť k ochrane životného prostredia, klímy a zdrojov, ako aj podporiť rozvoj vidieckych oblastí. Cieľom projektu je vytvoriť ekosystém pre systematické viacúrovňové riadenie aktérov zainteresovanej verejnosti, akademickej obce, priemyslu a politického rozhodovania.

10. Otázka:

Kto je cieľovou skupinou pre aktivity projektu GoDanuBio?

Odpoveď:

Cieľové skupiny výstupov projektových aktivít sú:

 • Lokálne autority
 • Regionálne autority
 • Národné autority
 • Odvetvové agentúry
 • Neziskové organizácie
 • Vzdelávacie organizácie
 • Malé a stredné podniky
 • Organizácie pre podporu podnikania

11. Otázka:

Na čo je zameraný projekt Life?

Odpoveď:

Košický samosprávny kraj je od roku 2019 partnerom projektu LIFE populair, na čo je projekt zameraný? – Projekt LIFE je zameraný na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom výpomoci pri tvorbe alebo aktualizácii programov na zlepšenie kvality ovzdušia a šírením osvety v tejto oblasti prostredníctvom workshopov a iných demonštračných aktivít.

12. Otázka:

Čo je cieľom projektu MOBI?

Odpoveď:

Cieľom projektu MOBI je vytvorenie udržateľnej platformy pre efektívnu cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru cez zlepšenie dopravnej infraštruktúry a prepojením verejnej dopravy, posilnením spolupráce medzi samosprávami a profesijnými organizáciami a rozvojom dopravy a hraničnej infraštruktúry.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.03.2022 14:39
Upravené: 29.03.2022 16:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001