Odpovede na často kladené otázky pre oblasť financií

1. Otázka:

Akým spôsobom je možné žiadať o poskytnutie dotácie z Košického samosprávneho kraja?

Košický samosprávny kraj poskytuje dotácie na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2020 o poskytovaní dotácií. Prečítajte si aktuálne zverejnené výzvy, následne v časti dotačná schéma, individuálne dotácie, resp. individuálne dotácie - participácia

2. Otázka:

Kto môže žiadať o poskytnutie dotácie na základe vyhlásenej výzvy?

Odpoveď:

Dotáciu možno poskytnúť zmysle ust. §1 ods. 2 VZN č. 10/2020 o poskytovaní dotácií právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom Košického samosprávneho kraja.  Sú to napríklad: obce, mestá, miestne akčné skupiny, združenia právnických osôb, občianske združenia, neziskové organizácie a pod.

3. Otázka:

Na čo sa môžu poskytnuté finančné prostriedky použiť?

Odpoveď:

Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu, ktoré sú v súlade s predmetom výzvy. Zvyčajne sa jedná o nasledovné výdavky:

  • Výdavky na nákup spotrebného materiálu a hnuteľných vecí,
  • Výdavky na externé služby - jedná sa o výdavky na odborné práce súvisiace s projektom vrátane výdavkov na publicitu projektu,
  • Nákup dlhodobého majetku.

4. Otázka:

Aká je spoluúčasť žiadateľa pri financovaní projektu?

Odpoveď:

Od žiadateľa o poskytnutie dotácie sa vyžaduje spoluúčasť pri financovaní projektu v závislosti na výške podielu, ktorý je stanovený v aktuálne platnej výzve. Zvyčajne to býva  minimálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu vo forme finančných vkladov.

5. Otázka:

Aké sú podmienky prijateľnosti projektu?

Odpoveď:

Základnými podmienkami prijateľnosti projektu predkladaného formou žiadosti o poskytnutie dotácie sú:

  • Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane povinných príloh – formulár ku aktuálne otvoreným výzvam.
  • Oprávnenosť žiadateľa v zmysle podmienok stanovených vo výzve.
  • Oprávnenosť miesta realizácie projektu v zmysle podmienok stanovených vo výzve.
  • Oprávnenosť projektu a aktivít v zmysle projektu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 25.03.2022 15:03
Upravené: 25.03.2022 16:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001