Odpovede na často kladené otázky pre oblasť majetku

1. Otázka:

Ako postupovať v prípade realizácie cudzej stavby (napr. zriadenia vjazdu  z cesty, uloženia inžinierskych sietí - NN, kanalizačnej alebo vodovodnej prípojky) pri ceste vo vlastníctve KSK (v ochrannom pásme cesty)

Odpoveď:

Žiadosť je potrebné doručiť na Úrad KSK.  K žiadosti je potrebné doložiť:

  • stanovisko Správy ciest KSK, ktorá je správcom cesty a aj správcom pozemku (ak pozemok pod cestou, vrátane priľahlej plochy je vo vlastníctve KSK)
  • projektovú dokumentáciu stavby, prípadne jej časť, ktorá vecne súvisí  so žiadosťou,
  • splnomocnenie, ak je žiadateľ zastúpený.

Žiadateľ je zároveň povinný uzatvoriť zmluvu, ktorou sa upraví užívanie pozemku dotknutého stavbou.  Špecifikácia zmluvného vzťahu, ako aj ďalšie informácie ( s kým a kedy má žiadateľ zmluvu uzavrieť) je uvedená v samotnom súhlase KSK. 

Najčastejšie je to nájomná zmluva uzatváraná so  Správou ciest KSK
ako správcom, ktorý postupuje v zmysle  Zásad hospodárenia s majetkom KSK, tzn. podmienky nájmu, ktoré sú súčasťou jeho vyhotoveného návrhu nájomnej zmluvy, musí  odsúhlasiť predseda KSK.

2. Otázka:

Ako postupovať  v prípade podania žiadosti o kúpu pozemku alebo stavby alebo stavby vo vlastníctve KSK.

Odpoveď:

Žiadosť  je potrebné doručiť  na  Úrad KSK spoločne so špecifikáciou nehnuteľností, ktorú žiadateľ chce odkúpiť. V prípade, že žiada odkúpiť len časť pozemku KSK, tak k žiadosti je potrebné doložiť aj kópiu z katastrálne mapy, prípadne grafickú situáciu  s vyznačením  časti pozemku na odkúpenie.

Pri predaji sa postupuje podľa zákona č. 446/2001 Z .z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom KSK.

3. Otázka:

Ako postupovať v prípade  podania žiadosti na nájom  nehnuteľnosti (pozemku, stavby, nebytového priestoru) vo vlastníctve KSK)?

Odpoveď:

So žiadosťou o prenájom pozemku alebo stavby je potrebné obrátiť sa priamo na správcu majetku KSK, ktorý je zapísaný ako správca pozemku alebo stavby v liste vlastníctva príslušného katastra nehnuteľností . V prípade žiadosti o nájom nebytových priestorov je to správca budovy, v ktorej sa nebytové priestory  nachádzajú. V žiadosti je potrebné špecifikovať nehnuteľnosť, o nájom ktorej žiadateľ žiada, dobu nájmu a účel nájmu. Správca postupuje pri nájme v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom KSK. Nájomné bude určené tak, aby bolo v mieste a čase obvyklé.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 25.03.2022 15:03
Upravené: 25.03.2022 15:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001