Odpovede na často kladené otázky pre oblasť verejného obstarávania

1. Otázka:

Postačujú nám 2 cenové ponuky v rámci prieskumu trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)?

Odpoveď:

PHZ sa v prípade verejného obstarávania stanovuje v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní ako cena bez DPH a musí byť platná v čase začatia postupu zadávania zákazky. Ak je PHZ určovaná prieskumom trhu realizovaným oslovením potenciálnych záujemcov, verejný obstarávateľ spravidla oslovuje minimálne troch potenciálnych záujemcov, pričom PHZ je možné následne určiť aj na základe dvoch cenových ponúk.

2. Otázka

Ako si máme overiť u uchádzača či nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní?

Odpoveď:

Úrad pre verejné obstarávanie vedie tzv. Register osôb so zákazom, ktorý je dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie v časti Vestník a registre.

3. Otázka:

Ak verejný obstarávateľ nezverejnil predpokladanú hodnotu zákazky vo výzve na predkladanie ponúk pri zákazke zadávanej postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, došlo k porušeniu princípu transparentnosti?

Odpoveď:

Podľa § 6 ods. 17) zákona o verejnom obstarávaní citujeme: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii buď predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb“.
V prípade, ak verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk  alebo v jej prílohách zadefinoval množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb, nezverejnením predpokladanej hodnoty zákazky, nekonal v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

4. Otázka:

Máme povinnosť zriadiť komisiu na vyhodnotenie ponúk pri zákazke s nízkou hodnotou zadávanú podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní?

Odpoveď:

V § 117 ods. 2 je uvedený výpočet ustanovení z prvej časti zákona, ktoré sa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou neaplikujú. Zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk (§51) je upravené v druhej časti zákona o verejnom obstarávaní “Postupy zadávania nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií“. Povinnosti uvedené v tejto časti zákona sa na zákazky s nízkou hodnotou nevzťahujú.
Verejný obstarávateľ v prípade zákaziek s nízkou hodnotou má postupovať tak, aby prioritne zohľadnil najmä princíp hospodárnosti a efektívnosti, pričom k bližšej špecifikácii procedurálnych pravidiel spravidla dochádza v interných smerniciach, či riadiacich aktoch konkrétnych verejných obstarávateľov. Je teda na rozhodnutí verejného obstarávateľa, aké konkrétne pravidlá si pre zadávanie zákazky zvolí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.03.2022 15:03
Upravené: 29.03.2022 14:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001