Odpovede na často kladené otázky pre oblasť sociálna

1. Otázka:

Kde sa občan dostane k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a ako   podať žiadosť o posúdenie odkázanosti?

Odpoveď:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je poskytnutá občanom priamo v kancelárii prvého kontaktu na Úrade Košického samosprávneho kraja, je taktiež zverejnená na web stránke KSK v časti sociálne – žiadosti a tlačivá.

Písomne vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné doručiť osobne do podateľne Úradu KSK alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí
Nám. Maratónu mieru 1
042 66 Košice

2. Otázka:

Aké prílohy je potrebné k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu doložiť?

Odpoveď:

K žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné predložiť:

  • odborné lekárske nálezy dokumentujúce zdravotný stav žiadateľa nie staršie ako 6 mesiacov,
  • kópiu právoplatného rozsudku o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vydané,
  • kópiu právoplatného rozsudku o uloženej ochrannej liečbe alebo ochrannej výchove,
  • a v prípade, ak bol žiadateľ už posúdený obcou, mestom alebo ÚPSVaR a má vydané rozhodnutie a stanovený stupeň odkázanosti na sociálnu službu, tak predloží aj kópiu posudkuo odkázanosti na sociálnu službu.

3. Otázka:

Aký je ďalší postup poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby?

Odpoveď:

Postup pri poskytovaní sociálnej služby je zložený z dvoch procesov, a to proces posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a proces zabezpečenia sociálnej služby:

  • občan požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu,
  • KSK vykoná zdravotnú posudkovú činnosť a vypracuje zdravotný posudok v súlade s § 49 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
  • KSK vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vydá sociálny posudok v súlade § 50 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
  • na základe zdravotného a sociálneho posudku KSK vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51 zákona 448/2008 Z. z., o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
  • na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydá KSK rozhodnutie o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na sociálnu službu,
  • ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, požiada KSK o zabezpečenie sociálnej služby. KSK na základe výberu poskytovateľa občanom, zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa zapísaného do registra.

4. Otázka:

Ak KSK použije posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný mestom, obcou, alebo ÚPSVaR, musí sa občanovi vydať ďalšie rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu alebo stačí podať iba žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby do konkrétneho zariadenia?

Odpoveď:

V § 92 ods. 9 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je stanovené, že posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia. Z uvedeného vyplýva, že aj v prípade,
ak KSK využije posudok mesta, obce, alebo ÚPSVaR, tento posudok je podkladom pre vydanie rozhodnutia a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné vydať.

5. Otázka:

Ako sa rozhodnúť, do ktorého zariadenia podať žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby?

Odpoveď:

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby je možné podať len do zariadenia, ktoré poskytuje druh služby, na ktorú má občan vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť je možné zaslať len do jedného konkrétneho zariadenia sociálnych služieb. Kompletný zoznam zariadení v Košickom samosprávnom kraji (verejných a neverejných poskytovateľov) s orientačnou mesačnou úhradou a kontaktnými údajmi je zverejnený na web stránke KSK, na nástenkách chodby Odboru sociálnych vecí na Úrade Košického samosprávneho kraja a je aj poskytnutý občanom priamo v Kancelárii prvého kontaktu.

KSK zabezpečí sociálnu službu u vybraného poskytovateľa na základe slobodného výberu občana a prihliadajúc taktiež na cieľovú skupinu vybraného poskytovateľa. Občan môže požiadať KSK o zabezpečenie sociálnej služby do zariadenia zriadeného alebo založeného Košickým samosprávnym krajom (verejný poskytovateľ), alebo do zariadenia, ktorého zriaďovateľom je právnická osoba (neverejný poskytovateľ). Ak má zariadenie, o ktoré občan prejavil záujem voľné miesto je povinné uzatvoriť so žiadateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Ak zariadenie voľné miesto nemá a občan trvá na výbere konkrétneho poskytovateľa, je jeho žiadosť zaradená do evidencie čakateľov (poradie v akom boli žiadosti o zabezpečenie služby doručené). Ak občan netrvá na výbere konkrétneho poskytovateľa, KSK mu zabezpečí službu v zariadení, kde je aktuálne voľné miesto. Občana informuje KSK o zabezpečení sociálnej služby písomným oznámením.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.03.2022 15:03
Upravené: 25.03.2022 17:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001