Krajská samospráva hľadá špecializovaných sociálnych poradcov

Košický samosprávny kraj vyhlásil výzvu na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva na roky 2018 – 2019. Jej cieľom je vytvoriť optimálnu poradenskú sieť so zvýšeným počtom špecializovaných poradcov v porovnaní s rokmi 2016 – 2017. Dôraz kladie na inovatívny a kreatívny prístup pri poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva jednotlivým špecificky zadefinovaným cieľovým skupinám.

Oprávnenými žiadateľmi sú akreditované subjekty, právnické alebo fyzické osoby, ktorým Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo rozhodnutie o akreditácii pre výkon špecializovaného sociálneho poradenstva a nevykonávajú svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku. Uchádzači môžu svoje projekty podávať do 29. septembra 2017, keď bude výzva uzavretá.

Krajská samospráva buduje široké spektrum koordinovaných služieb tak, aby boli dostupné pre občana v čase riešenia jeho sociálneho alebo zdravotného problému. „V súčasnosti poskytuje špecializované sociálne poradenstvo desať poradcov pre cieľovú skupinu zdravotne znevýhodnených občanov a 19 poradcov pre cieľovú skupinu sociálne vylúčených občanov. Spolu 29 akreditovaných poradcov pokrýva regióny Košíc a okolia (14,5 poradcov), Michaloviec (4,5 poradcov), Spišskej Novej Vsi (6,5 poradcov), Gelnice (1 poradca), Trebišova (1 poradca) a Rožňavy (1,5 poradcov). Toto poradenstvo je poskytované bezplatne. Štandardné výdavky financujeme z rozpočtu KSK,“ vysvetľuje vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková. 

Od budúceho roka by sa sieť špecializovaných poradcov mala rozšíriť. Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK v projekte optimalizácie a zefektívnenia poradenských služieb určil optimálnu sieť poradcov pre jednotlivé regióny a cieľové skupiny. Tá sa postupne mení a dopĺňa v závislosti od potreby toho ktorého mikroregiónu. Cieľom je zvýšiť kvalitu i kvantitu špecializovaného poradenstva. Celkový počet podľa tohto projektu predstavuje 40 poradcov, z toho 28 pre zdravotne znevýhodnených občanov a 12 poradcov pre cieľovú skupinu sociálne vylúčených občanov.

„Vieme, aká je potreba špecializovaného poradenstva v jednotlivých regiónoch. Najväčší problém pre nás ale je, že nevieme vybrať kvalitné projekty, ktoré spĺňali našu predstavu,“ konštatuje Zuzana Jusková. „Preto ešte v tejto chvíli nevieme, či sa nám podarí dosiahnuť cieľovú stav. Kladieme dôraz na inovatívny a kreatívny prístup. Nechceme len obyčajnú klasickú poradňu, vlani sme napríklad podporili mobilné poradenstvá. Podporené subjekty nám ale museli preukázať spoluprácu s obcou, zisťovali sme aj spätnú väzbu, odozvu medzi klientmi. Takže z našej strany v žiadnom prípade nejde len o formálne pridelenie peňazí. Ich využitie dôsledne kontrolujeme. Niektoré subjekty práve preto v priebehu roka skončili, keďže sme žiadali dodržanie deklarovaných služieb.“

Cieľovými skupinami pre špecializované sociálne poradenstvo sú fyzické osoby sociálne vylúčené a ohrozené sociálnym vylúčením; fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom a ich rodiny; rodiny s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom, dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania;, rodiny s deťmi v krízovej sociálnej situácii; fyzické osoby ohrozené správaním iných fyzických osôb a obete správania iných fyzických osôb.

Podporené budú projekty maximálne do výšky objemu finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené na špecializované sociálne poradenstvo v rozpočte Košického samosprávneho kraja na roky 2018 a 2019. Finančný príspevok bude poskytnutý na počet hodín sociálneho poradenstva. Priemerná výška finančného príspevku na rok 2017 na hodinu poradenstva bola od 5,58 do 8,28 eura za hodinu.

Výzva so všetkými podrobnosťami je zverejnená na webovej stránke KSK

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 05.09.2017 13:30
Upravené: 23.12.2021 09:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001