Aktuality z roku 2021

26.05.2021

Oznam o vydaní jednotnej príručky k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre všetkých žiadateľov/prijímateľov čerpajúcich finančné prostriedky z eurofondov

       
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej ako „MZ SR ako SO pre IROP“) oznamuje, že pre žiadateľov a prijímateľov je vypracovaný dokument „Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu VO a obstarávania“ (ďalej len „jednotná príručka k procesu VO“), ktorú vydal centrálny koordinačný orgán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
 
25.05.2021

Výzva č.4/2021/PO4/ŠC4.3.1 na výber odborných hodnotiteľov

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.4/2021/PO4/ŠC4.3.1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Prioritná os :4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania ovzdušia a hluku.
 
25.05.2021

Výzva č.3/2021/PO2/ŠC2.1.1 na výber odborných hodnotiteľov

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.3/2021/PO2/ŠC2.1.1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).


Prioritná os:2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
Špecifický cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
 
17.05.2021

Výzva č. 1/2021/PO1 na výber odborných hodnotiteľov

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č. 1/2021/PO1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).
Prioritná os : 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,
Špecifický cieľ :
1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I.
triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného
systému
1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej
osobnej dopravy
1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom
počte prepravených osôb.
 
06.05.2021

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59

       
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu, nedostatočného dopytu resp. nedostatočnej pripravenosti ďalších projektov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59 (ďalej len „výzva“) uzavrel výzvu dňa 05.05.2021. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.
 
20.04.2021

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2020-60

       
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2020-60 (ďalej len „výzva“) uzavrel výzvu dňa 19.04.2021. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.01.2022 15:44
Upravené: 28.01.2022 16:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001